Diğer

2019 Konu Dizini

Turk J Child Adolesc Ment Health 2019;26(3):0-0

Adli değerlendirme/Forensic evaluation125
Akıl sağlığı/Mental health23
Akut mani/Acute mania33
Amigdala/Amygdala89
Anksiyete/Anxiety81
Anne-baba tutumu/Parental attitude108
Anti-oksidan savunma/Antioxidant defense103
Benlik saygısı/Self-esteem108
Bilinçli farkındalık/Mindfulness68
Bilişsel davranışçı terapi/Cognitive behavioral therapy131
Bipolar bozukluk/Bipolar disorder45, 89
Çalışma belleği/Working memory52
Çocuk Psikiyatrisi/Child psychiatry13
Çocuk ve ebeveyn/Child and parents75
Çocuk ve ergen/Child and adolescent5
Çocuk/Child23, 37, 45, 125, 136
Çocuk/ergen/Child/adolescent52
Davranım bozukluğu/Conduct disorder140
DEHB/ADHD37, 103
Depresyon/Depression68, 81
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu/Attention deficit
hyperacvitity disorder68, 75, 116, 140
Entelektüel yetersizlik/İntellectual disability140
Epileptik nöbet/Epileptic seizure136
Ergen/Adolescent23, 33, 37, 45, 68, 89, 131
Erken Evlilik/Early marriage125
Etiyopatogenez/Ethiopathogenesis52
Evlilik yaşı/Marriage age23
Farkındalık/Awareness97
Hastalık algısı/Illness perception81
İrritabilite/Irritability37, 45, 63
Kanser tanısı alan ergenler/Cancer-diagnosed adolescents81
Klonidin/Clonidine140
MRG/MRI89
Mükemmelliyetçilik/Perfectionism108
Mülteci/Refugee5
Nörogelişimsel bozukluklar/Neurodevelopmental disorders52
Otizm spektrum  bozukluğu/Autism spectrum disorder33, 97
Özgül öğrenme bozukluğu/Specific learning disability116
Psikiyatri/Psychiatry125
Ruh sağlığı/Mental health5
Serum vitamin düzeyleri/Serum levels of vitamin103
Sığınmacı/Asylum seeker5, 13
Sosyal anksiyete/Social anxiety108
Sosyal beceri/Social skill116
Suriyeli/Syrian5, 13
Tıp öğrencileri/Medical students97
Travma sonrası stres bozukluğu/Posttraumatic stress disorder131
Türkiye/Turkey13
Uzun etkili metilfenidat/Long-acting methylphenidate136
Yan etki/Side effect136
Yaşam kalitesi/Quality of life75
Yıkıcı duygudurum düzenleyememe bozukluğu/Disruptive mood
dysregulation disorder63