Diğer

2020 Konu Dizini

Turk J Child Adolesc Ment Health 2020;27(3):0-0

Adli rapor/Delinquency27
Adölesan/Adolescent116
Ağrı/Pain163
Aile/Family33
Aleksitimi/Alexithymia49
Anksiyete/Anxiety 49, 140
Anne-çocuk ilişkisi/Mother-child relationship40
Aşırı kiloluluk/Overweight85
Atomoksetin/Atomoxetine196
Bağımlılık/Abuse110
Bağlanma/Bonding 75
Baş ağrısı/Headache49
Bedensel/Body163
Bilgi/Knowledge20
Bireysel sağlık hizmetleri/Personal health services163
Cinsel istismar/Sexual abuse27
Cinsiyet hoşnutsuzluğu/Gender dysphoria156
Cinsiyet/Gender187
Çevresel risk faktörleri/Environmental risk factors147
Çocuk gelişimi/Child development7
Çocuk psikiyatri/Child psychiatry56
Çocuk psikolojisi/Child psychology7
Çocuk/Child49
Çocuk/Children187
Çocuklar/Children1
Çocukluk çağı travması/Childhood abuse75
Çok eksenli tedavi/Multimodal treatment120
Davranış analizi/Behavioral analysis134
Davranışsal semptomlar/Body behavioral symptoms163
Değerlendirme/Assessment1
DEHB/ADHD180, 196
Depresyon/Depression49, 140
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu/
Attention-deficit /hyperactivity disorder20, 85
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu/Attention 
deficit hyperactivity disorder170
Davranış Değerlendirme ölçeği/Child Behavior checklist170
Disgrafi/Dysgraphy126
Diskalkuli/Dyscalculi126
Disleksi/Dyslexia 126
Doğrulayıcı faktör analizi/Confirmatory factor analysis91
Döküntü/Eruption196
Duygudurum bozuklukları/Mood disorders59
Ebeveyn tutumu/Parenting attitudes40
Ebeveyne bağlanma/Parental bonding75
Elektroensefalografi/Electroencephalography64
Emosyonel çatışma/Emotional conflict102
Emosyonel kelime/Emotion word102
Emosyonel stroop/Emotional stroop102
Emosyonel Yüz-kelime stroop testi/Emotional Face-word 
stroop test102
Empati/Empathy96
Engelli/Disabled33
Ergen/Adolescent64, 91, 110
Ergenler/Adolescents96
Ergenlik/Adolescence156
Erken müdahale/Early intervention134
Farkındalık/Awareness20
Farmakoterapi/Pharmacotherapy120
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme/Functional
magnetic resonance imaging64
Difüzyon tensor görüntüleme/Diffusion tensor imaging64
Gelişimsel gerilikler/Developmental disorders134
Hemşirelik öğrencisi/Nursing student180
İhmal/Neglect7
İlaç/Drug59
İlişki/Relationship33
İmmün sistem/Immune system59
İnternet oyun oynama bozukluğu/Internet gaming disorder64
İntestinal malrotasyon/Intestinal malrotation56
İrritabilite/Irritability1
İstismar/Abuse7
Kadına yönelik psikolojik şiddet/Psychological violence 
against women40
Kardeş/Sibling33
Komorbidite/Comorbidity156
Konuşma terapisi/Speech therapy120
Konversiyon bozukluğu/Conversion disorder116
Koronavirüs-19/Coronavirus-1959
Kötü muamele/Maltreatment 7
Madde Kullanımı/Substance Use91
Madde/Substance110
Makülopapüler/Maculopapular196
Maternal depresyon/Maternal depression49
Nörogörüntüleme/Neuroimaging64
Obezite/Obesity 85
Otizm spektrum bozukluğu/Autism spectrum 
disorder134, 147, 163
Otizm/Autism187
Oyun terapisi/Play therapy120
Öfke/Anger 1
Önleme/Prevention7
Özgül öğrenme bozukluğu/Specific learning disorder126
Özgül öğrenme güçlüğü/Specific learning disability20
Parapleji/Paraplegia116
Perinatal risk factörleri/Perinatal risk factors147
Perinatal/Perinatal187
Prenatal risk faktörleri/Perinatal risk factors147
Prenatal/Prenatal187
Psikiyatrik ek tanı/Psychiatric comorbidity85
Psikofizyoloji/Psychophysiology163
Risk Profili ölçeği/Risk Profile scale91
Ruh sağlığı/Mental health163
Seçici konuşmazlık/Selective mutism120
Sistem/System33
Sosyal anksiyete bozukluğu/Social anxiety disorder85
Sosyal fobi/Social phobia140
Sosyal içe dönüklük/Social withdrawn170
Sosyal kaygı/Social anxiety96
Sosyodemografik/Sociodemographic110
Stigma algısı/Stigma perception180
Suça sürüklenme/Forensic report27
Şiddetli Akut Solunum Yolu sendromu koronavirüsü 2/Severe Acute Respiratory syndrome coronavirus 259
Tedavi/Treatment59
Tik bozuklukları/Tic disorders140
Tourette sendromu/Tourette syndrome140
Tutum/Attitude20
Yaşam kalitesi/Quality of life163
Yavaş bilişsel tempo/Sluggish cognitive tempo170
Yeme bozukluğu /Eating disorder56
Yeme tutumu/Eating disorders75
Yürütücü işlevler/Executive functions126