Diğer

Anababaların Ergen Çocuklarını İzlemeleri: Bir Gözden Geçirme

  • Hicran ÇETİN
  • Figen ÇOK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(3):223-234

Amaç:

Çocuk ve ergenlerin gelişiminde çocuğun izlenmesi önemli ve gerekli bir anababalık becerisi olarak görülmektedir. Anababa izlemesi işe vuruk olarak anababaların çocuklarının günlük etkinlikleri konusunda sahip oldukları bilgi olarak tanımlanmaktadır.Anababalarfarklı izleme yollarını (anababa talebi, anababa kontrolü ve çocuğun kendini açması) kullanarak ergençocuklarına ilişkin bilgi sahibi olurlar.Bu yazıda anababalık ile ilgili genel kavramların tanımlanması, anababalıkuygulamaları ve ergen gelişimi üzerinde önemli etkileri olan anababa izlemesi ve izleme yolları ile ilgili kuramsal ve görgül araştırmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu çalışmada konu ile ilgili çeşitli yurtiçi ve yurtdışı veri tabanlarında, tezler ve makaleler taranarak konuya ilişkin kuramsal birikimlerden yararlanılmıştır.

Sonuçlar:

Gözden geçirilen araştırmalargenel olarak çocuk ve ergenlerin sağlıklı gelişiminde anababalarınizleme davranışlarınıortaya koymaktadır. İzleme pek çok antisosyal, risklivb. davranış için önleyici bir uygulama olarak görülmektedir.

Tartışma:

Alanyazın incelendiğinde anababalık uygulamaları ve anababalık stillerinin birbirini etkileyen ayrı ancak ilişkili süreçler olduğu görülmektedir. Ergenin izlenmesi sürecinde anababanın çabalarından çok çocuğun izlenmeye ve kendini açmaya istekliliği önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anababa izlemesi, kendini açma, anababa talebi, anababa kontrolü