Diğer

Bipolar Bozukluğu Olan Bir Ergende Olanzapin Tedavisine Bağlı Masif Serum Kreatın Kınaz Yüksekliği

  • Canan TANIDIR
  • Tuğba ESEROĞLU
  • Sema BOZBEY
  • Hilal ADALETLİ
  • Özden Şükran ÜNERİ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2015;22(2):125-129

Yazında atipik antipsikotiklere bağlı serum kreatin kinaz (CK) değerlerinin yükseldiğini gösteren olgu sunumları mevcuttur. Bu yazıda kısa süreli olanzapin tedavisi sonrası serum CK değeri 32440 U/L düzeyine (normal değerler: 30-200 U/L) çıkan bipolar bozukluk tanılı ergen bir olgunun klinik seyrinin, ayırıcı tanısının ve CK yükselmesinin mekanizmasının tartışılması amaçlanmıştır. Antipsikotiklere bağlı CK yükselmesinin mekanizması net değildir ancak bu gibi olgularla karşılaşıldığında, olabilecek diğer tıbbi sebepler dışlanmışsa, ilacın kesilerek belirli aralıklarla kan değerlerinin izlenmesi yeterli gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antipsikotikler, olanzapin, kreatin kinaz, bipolar bozukluk.