Diğer

BİR GRUP OTİSTİK ÇOCUKTA PLAZMA VE SAÇ BAKIR DÜZEYLERİ

  • Özgür Yorbık
  • Ayhan Cöngöloğlu
  • Bengü Dilaver
  • Adnan Cansever
  • Cemal Akay
  • Ahmet Sayal
  • Teoman Söhmen

Turk J Child Adolesc Ment Health 2003;10(1):17-21

Amaç:

Metabolik süreçlerde önemli işlevi olan bakır, organizmada birikimi ile toksik etkiler oluşturmaktadır. Bazı araştırmalarda merkezi sinir sistemine toksik etkisi olan bakırın otistik bireylerde kontrol grubuna göre daha yüksek saç ve serum düzeyleri olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı pika olmayan otistik ve sağlıklı çocuklarda saç ve serum bakır düzeylerini araştırmaktır.

Yöntem:

Yaş ortalaması 6.4 ± 2.2 olan 45 otistik çocukta (39 erkek, 6 kız) ve yaş ortalaması 6.7 ± 2.5 olan 41 sağlıklı çocukta (35 erkek, 6 kız) plazma bakır düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotomet- risi yöntemi ile ölçüldü. Bu örneklem grubundan alman saç örneklerinin miktarının yetersizliği dolayısıyla 15 otistik çocuk ve 17 sağlıklı çocukta saç bakır düzeyleri araştırılamadı. Oksipital bölgeden alınmış yeterli saç örneği olan 30 otistik ve 24 sağlıklı çocuğun saç bakır düzeyleri alevli spektrofo- tometriyöntemi ile ölçüldü.

Bulgular:

Otistik çocukların plazma bakır düzeylerinin sağlıklı çocuklardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi. Saç bakır düzeylerinde ise iki grup arasında önemli bir farklılığın olmadığı saptandı.

Tartışma:

Otistik çocuklarda artmış plazma bakır düzeylerinin etyopatogenezdeki önemi bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, bakır, serum, saç