Diğer

BİR ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA İLAÇ KULLANIMI

  • Fatma VAROL TAŞ
  • Taner GÜVENİR
  • Süha MİRAL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(3):139-150

Amaç:

Yapılan çalışmalar, çocuk ve ergenlerde ayaktan ve yatarak uygulanan psikiyatrik tedavilerde psikotrop ilaç kullanımının arttığını göstermektedir. Ülkemizde ise her iki tedavi hizmetinde de psikotropların kullanımına ilişkin yayınlar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de az sayıdaki çocuk ve ergen ruh sağlığı yataklı birimlerinden biri olan servisimizin ilaç kullanımı ile ilgili uygulamalarını değerlendirmektir.

Yöntem:

Ocak 2006 - Mayıs 2007 tarihleri arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisinde yatarak tedavi gören ve taburcu edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Tedavide kullanılan ilaçlar, gruplarına (antipsikotik, antidepresan, vb), etken maddelerine ve çoklu ilaç kullanımlarına göre kaydedilmiştir.

Sonuçlar:

Çalışmada yer alan 46 hastanın tümünde (%100) servis yatışı sırasında psikotroplar kullanılmıştır. En sık tercih edilen ilaçların antipsikotikler (%80.4) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sıklık açısından değerlendirildiğinde kullanılan diğer ilaçlar sırasıyla antidepresanlar, anksiyolitikler, duygudurum düzenleyicileridir. Ayrıca 36 (%78.2) hastada iki ya da daha fazla psikotrop ilaç birlikte kullanılmıştır.

Tartışma:

Sonuçlar, çocuk ve ergen yaş grubunda ilaç uygulamalarına ilişkin yazındaki bulgularla birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yataklı tedavi, psikofarmakoterapi, çocuk, ergen, çoklu ilaç kullanımı