Diğer

Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  • Sema KANER
  • Şener BÜYÜKÖZTÜRK
  • Elvan İŞERİ
  • Aylin AK
  • Latife ÖZAYDIN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):45-58

Amaç:

Bu çalışmada, Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş/Uzun (CADÖ-Y/U) formunun Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Aşamalı örnekleme yoluyla 3-17 yaşındaki 5355 çocuğun ve ergenin anababalarının CADÖ-Y/U’a verdikleri yanıtlardan elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ayrıca ölçekten elde edilen puanlarla CADÖ-48 ve Yenilenmiş Problem Davranışlar Kontrol Listesi-YPDKL formlarından elde edilen puanlar arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Yapı geçerliliği, DEHB tanısı almış ve böyle bir tanısı olmayan grupların ölçek puanlarının karşılaştırılması yoluyla da incelenmiştir. CADÖ-Y/U’un iç tutarlılığı için Cronbach alfa, iki yarı güvenirliği için Spearman-Brown İki-Yarı güvenirlik katsayıları hesaplanmış, ayrıca test-tekrar test güvenirlik katsayısı da incelenmiştir.

Sonuçlar:

Doğrulayıcı faktör analizi, CADÖ-Y/U’un Türk çocuklarından elde edilen yapısının özgün ölçek ile özdeş olduğunu göstermiştir. CADÖ’nin CADÖ-48, YPDKL ve ÇDÖ ile ilişkilerinin orta düzeyde olduğu; ölçeğin tanısı olan ve olmayan grupları genel olarak ayırt ettiği bulunmuştur. Cronbach alfa ve iki yarı güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.85- 0.55 ve 0.80- 0.50 arasındadır. Test-tekrar test güvenirlik değerleri ise 0.73- 0.35’dir. Analiz sonuçları, ölçekten elde edilen puanların geçerliğinin ve güvenirliğinin tatmin edici düzeyde olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Conners Anababa Dereceleme Ölçeği, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik