Diğer

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12 Yaş Grubu Çocuklarda Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi

  • Özden Şükran ÜNERİ
  • Sevil TURGUT
  • Pınar ÖNER
  • Şahin BODUR
  • Bengü REZAKİ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(1):27-31

Amaç:

Bu çalışmada ilk kez Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konan, tedavisi başlanmamış, 8-12 yaş grubu çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması amaçlanmıştır

Yöntem:

Çalışma örneklemi 44’ü DEHB tanılı, 40’ı sağlıklı 84 olgudan oluşmaktadır. Çalışmamızda yaşam kalitesi (YK) değerlendirmesinde Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) kullanılmıştır. Sağlıklı kontrol grubu başka bir çalışma için okullardan rastgele örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen olgulardan oluşmaktadır.

Sonuçlar:

Yapılan analizlerde DEHB tanısının ebeveyn ÇİYKÖ puanlarının tümünü istatistiksel olarak anlamlı oranda etkilediği görülmüş, ölçek puanlarının tümünün kontrol grubuna göre düşük olduğu saptanmıştır. Çocuk formunda ise tanı ve kontrol gruplarının Okul İşlevselliği Puanı (OİP), Psikososyal Sağlık Toplam Puanı (PSTP) ve Ölçek Toplam Puan (ÖTP)'larında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir. DEHB grubunda çocuk ve ebeveyn ÇİYKÖ puanları arasındaki korelasyon değerlendirildiğinde Fiziksel Sağlık Toplam Puanı (FSTP), PSTP ve ÖTP için istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu bulunmuştur.

Tartışma:

Çalışma sonuçları DEHB’nin çocukların yaşamının hemen her alanını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Bu veriler DEHB olan çocuklara yönelik iyileştirme çabalarının yalnızca okulu değil tüm yaşam alanlarını kapsaması gerektiği görüşünü desteklemektedir.