Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TEDAVİSİNDE METİLFENİDAT KULLANIMININ ZAMAN BAĞIMLI KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

  • İ. Türkay Özcan
  • Fevziye Toros
  • Hasan Pekdemir
  • Dilek Çiçek
  • Ahmet Çamsarı
  • Mustafa Yurttaş
  • Burak Akçay
  • İbrahim Konukçu

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(3):117-122

Amaç:

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konan ve metilfenidat kullanılan hasta grubunda klinik anlam ifade eden önemli kardiak etkilenim sık olmamakla beraber bildirilmiş olup, metilfenidatın sempatomimetik etki ile sistolik ve diastolik kan basıncında ve kalp hızında artış yaptığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bizim bu çalışmayı planlayıp yapmamızdaki temel amaç DEHB tanısı konan hasta populasyonunda metilfenidatın holter parametreleri ile zaman bağımlı kalp hızı değişkenliği (KHD) (time domain heart rate variability) üzerindeki etkinliğinin araştırılmasıydı.

Yöntem:

Bu çalışmaya Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Ocak 2003- Ocak 2004 tarihleri arasında ilk kez başvuran, 42 DEHB tamlı ve 31 DEHB tanısı konmayan çocuk ve ergen alındı. DEHB tamlı 42 olgudaki zaman bağımlı KHD bulguları DEHB tanısı konmayan ve herhangi bir ilaç tedavisi almayan 31 çocuk ve ergenin bulgulan ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar:

Her iki grubun bazal değerleri arasında belirgin farklılık yoktu. Ancak 12 hafta süre ile ortalama 10mg metilfenidat kullanımı sonrası hastalarda zaman bağımlı KHD parametrelerinin, tedavi öncesi ve kontrol grubuna göre azaldığı saptandı.

Tartışma:

Metilfenidat, DEHB tamlı çocuk ve ergenlerde zaman bağımlı KHD panametnelerini azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle aritmi gelişme riski bulunan olan olgularda ve metilfenidat ile birlikte merkezi sinir sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanımında oluşabilecek yan etkileri saptamak için yakın kardiyak izlem gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Metilfenidat, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kalp hızı değişkenliği