Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA OLAYLA İLGİLİ İŞİTSEL POTANSİYELLER ÇALIŞMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

  • Özgür Yorbık
  • M.Fatih Özdağ
  • Pınar Kırmızıgül

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(2):98-104

Amaç:

Olayla ilgili potansiyeller (ERPs) merkezi sinir sisteminde duyusal ve bilişsel bilgi işlemeyle ilgili bilgi veren invaziv olmayan bir tekniktir. Bu yazının amacı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda (DEHB), ERPs tekniğiyle yapılan araştırmaları gözden geçirmektir.

Yöntem:

Bu çalışmada, DEHB ve ERPs ile ilgili olarak seçilen kitap ve yazılar gözden geçirildi, sonuçları özetlendi. Bu derlemenin yazılması için, kırk dört bilimsel yazıdan ve dört kitaptan yararlanılmıştır.

Sonuçlar:

DEHB olan çocukların, normal kontrollere göre, P, amplitüdünün küçük olması lokus sereleus-norepinefrinerjik sistemini ilgilendiren uyarılma ile ilgili bir sorunu yansıtabilir. N2 dalgasındaki küçüklük, DEHB olan çocukların uyaranın tespiti ve ayırımındaki zorluğu düşündürebilir. Bu durum DEHB’da frontal inhibis- yon sürecinde yetersizliği gösterebilir. Özellikle norepinefrinin postsinaptik alfa-2 reseptörlerine olan etkisi inhibisyonda önemli gibi görünmektedir. DEHB’daki çocuklarda P3 dalgasındaki küçüklük, dikkatin yönlendirilmesindeki (allocation) bir soruna ve işleyen belleğin yenilenmesindeki yetersizliğe işaret edebilir. Prefrontal korteks GABA, dopamin, norepinefrin, serotonin, asetilkolin, norotransmitterle- ri aracılığıyla işleyen bellek işlevlerini gerçekleştirmektedir.

Tartışma:

DEHB’da, yaş, komorbidite, cinsiyet, DEHB’nun tipi gibi karıştırıcı etkenler göz önünde tutularak yapılacak daha ileri ERP çalışmaları, DEHB’daki bilgi işleme sürecinin anlaşılmasını ve DEHB’nun patofizyolojisinin aydınlatılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, olayla ilgili işitsel potansiyeller, P3, P, N.