Diğer

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINDA DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI YAŞANAN SORUNLARIN VE ANNE SÜTÜ ALIŞ SÜRELERİNİN PSİKOPATALOJİ GELİŞİMİNE KATKILARI

  • Burcu Çakaloz
  • Aynur Pekcanlar Akay

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(1):3-10

Amaç:

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve DEHB' ye karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KOKGB) eşlik eden erkek çocukların; cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, zeka düzeyi bakımından eşleştirilmiş kontrol grubu ile karşılaştınlarak; doğum öncesi, doğum sırasında ve sonrasında yaşanan sorunların ve anne sütü alış süresinin psikopatoloji gelişimine olan katkılarının araştırılması amaçlanmaktadır.

Yöntem:

Çalışmaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran 6-11 yaş arasında DEHB tanısı konan 21, DEHB+KOKGB tanısı konan 26, sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubuna 27 erkek çocuk alınmıştır. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasına ilişkin bilgilerin sorgulandığı sosyodemografk veriformu doldurulmuştur. Tanıların desteklenmesi amaçlı; Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları için DSM-IV' e dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği, anneler tarafından, Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği kısa formu öğretmenler tarafından doldurmuştur.

Bulgular:

Gebelikte annelerde psikososyal stresörle karşılaşma öyküsü, DEHB+KOKGB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha fazla saptanmıştır. Anne sütü alış süresi; DEHB grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde kısa bulunmuştur.

Tartışma-Sonuç:

Annelerin gebeliğinde yaşadığı stresin, hipotalamik-pituiter-adrenal (HPA) ekseni işlevlerine olumsuz etki yapmış olabileceği ve bu yolla DEHB+KOKGB gelişimine katkıda bulunmuş olabileceği izlenimi vermektedir. Anne sütünün DEHB gelişimi üzerine koruyucu etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, psikososyal stres, anne sütü.