Diğer

DİKKATSİZLİK YAKINMASIYLA BAŞVURAN ERGENLERİN ALDIKLARI TANILAR

  • Özgür Öner
  • Bedriye Öncü
  • Günay Sağduyu
  • Saynur Canat

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(3):167-171

Amaç:

Birincil yakınması dikkat eksikliği olan ergen olguların aldıkları tanıların incelenmesi.

Yöntem:

Ergen psikiyatrisi kliniğine başvuran 43 olgu görüşmelerle değerlendirilmiş ve DSM-IV ölçütlerine göre tanı konulmuştur. Olgular ayrıca Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Sürekli Durumsal Kaygı Envanteri (SDKE) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

43 ergen (22 erkek 21 kız, yaş ortalaması 15.9) olgudan onbiri (%25.6) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), onikisi (%27.9) major depresyon, dördü (%9.3) anksiyete bozukluğu, üçü (%7.0) anksiyete bozukluğu ile komorbid major depresyon, beşi (%11.7) DEHB ile komorbid major depresyon, biri de (%2.3) mental retardasyon tanısı almıştır. Yedi olgu ise (%16,3) herhangi bir tanı almamıştır. Major depresyon tanısı alan olguların BDE ve SDKE puanları DEHB olan olgulara ve herhangi bir tanı almayan olgulara göre daha yüksektir.

Tartışma:

Dikkat sorunları ile başvuran bu ergen örnekleminde DEHB ve major depresyon en sık konulan tanılardır.Olgularm hemen hemen beşte birinde dikkat bozukluğuna neden olabilecek birden fazla tam saptanmıştır. Kız olgularda daha çok depresyon ve anksiyete bozukluğu, erkek olgularda daha çok DEHB tanısı konulmuştur. Ergen psikiyatrisine dikkat sorunları nedeniyle başvuran olguların birden çok tanı için taranması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, dikkat, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete, depresyon