Diğer

Dsm-5 Düzey 2 Dikkatsizlik Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (6-17 Yaş Ebeveyn Formu)

  • Şermin YALIN SAPMAZ
  • Burcu Serim DEMİRGÖREN
  • Masum ÖZTÜRK
  • Öznur BİLAÇ
  • Handan ÖZEK ERKURAN
  • Ertuğrul KÖROĞLU
  • Ömer AYDEMİR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):227-233

Amaç:

Bu çalışmada DSM-5 düzey 2 dikkatsizlik ölçeği ebeveyn formunun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

DSM-5düzey 2 dikkatsizlik ölçeği ebeveyn formunun çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan 36 hasta ile ilkokul öğrencilerinden oluşan 53 sağlıklı öğrenciden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 düzey 2 dikkatsizlik ölçeği ebeveyn formunun yanı sıra Turgay çocuk ve ergenlerde davranım bozuklukları için DSM-IV’e dayalı tarama ve değerlendirme dikkat eksikliği alt ölçeği kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.931 ve madde- toplam puan bağıntı katsayıları 0.555 ile 0.869 arasında saptanmıştır. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0.765 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %68,2’sini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte çocuklarda Turgay dikkat eksikliği alt ölçeği ile çok yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir.

Tartışma:

DSM-5 düzey 2 dikkatsizlik ölçeği ebeveyn formu Türkçe sürümünün, hem klinik uygulamada hem de araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: DSM-5, dikkatsizlik ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik,