Diğer

EMPATİ BECERİLERİ EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİLERİNE VE SORUN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

  • Huriye KAHRAMAN
  • Serap AKGÜN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(1):15-24

Amaç:

Bu araştırmanın amacı empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerini artırıp artırmadığını ve sorun davranışlarını azaltıp azaltmadığını incelenmektir.

Yöntem:

Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Mersin'de bulunan 4 özel kreşe devam etmekte olan 5-6 yaşlarında toplam 51 kreş öğrencisi katılmıştır. Eğitim programına başlamadan önce bütün çocukların empati beceri düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmada çocukların empati becerilerini değerlendirmek amacı ile 4 temel duyguyu (mutluluk, üzüntü, öfke, korku) ifade eden fotoğraflar ve öyküler kullanılmıştır. Eş zamanlı olarak çocukların sorun davranışlarını belirlemek üzere öğretmenlerden Conners Öğretmen Derecelendirme ölçümleri alınmıştır. Ardından uygulama grubundaki çocuklara 5 kişilik gruplar halinde haftada 3 gün 30 dakika empati eğitimi verilirken kontrol grubuna böyle bir eğitim verilmemiştir. Empati becerileri eğitimi tamamlandıktan sonra hem deney hem de kontrol grubunun empati beceri düzeyleri tekrar ölçülmüştür. Yine eş zamanlı olarak öğretmenlerden Conners Öğretmen derecelendirme ölçümleri tekrar alınmıştır.

Sonuçlar:

İstatistiksel analizler empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerini artırdığını sorun davranışlarını ise azalttığını göstermiştir.

Tartışma:

Araştırmamızın bulguları okul öncesi dönemdeki çocukların empati eğitiminden yararlanabildiklerini göstermiştir. Empati eğitiminin bu dönem çocuklarının sorun davranışlarını azalttığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Empati eğitimi, sorun davranışlar, okul öncesi dönem,