Diğer

ENKOPREZİSİ OLAN ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNDE DAVRANIŞÇI TERAPİ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • Dilşad Foto Özdemir
  • Elvan İşeri
  • Esin Gökçe
  • Billur Demiroğulları
  • Aylin İlden Koçkar
  • Barış Bağbancı
  • Buket Dalgıç

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(3):121-129

Amaç:

Bu çalışma enkoprezisi olan çocukların değerlendirilmesinde bir çok değişkeni göz önünde bulundurarak davranışçı ve ilaç tedavisinin etkinliklerini karşılaştırmayı, etkin tedavi yaklaşımını araştırmayı amaçlayan bir ön çalışmadır.

Yöntem:

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Gastroenteroloji birimlerine dışkı kaçırma şikayeti ile getirilen ve organik etiyoloji açısından değerlendirilen, yaşları 5 -14 arasında olan 25 çocuk ve anne babaları, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde psikometrik testlerle değerlendirildi. Hastalar seçkisiz iki gruba ayrılarak ilaç tedavisi ya da davranışçı terapi uygulandı.

Sonuçlar:

Değerlendirmeler sonucunda 7 hastada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, 4 hastada Enürezis ve Öğrenme Güçlüğü, 2 hastada Mental Retardasyon (IQ < 70) tanısı konmuştur. Aile Değerlendirme Ölçeğinde “Gerekli İlgiyi Gösterme" ye yönelik alt testlerde sorun olduğu görülmüştür. Davranışçı terapi ve ilaç tedavisine yanıt açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında fark bulunmamıştır. Hastaların anorektal monometrilerinde eşik hacimlerinin ortalamasının ve tedaviye yanıt vermeyen grupta yanıt veren gruba göre ortalama istirahat basıncının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tartışma:

Küçük bir örneklemde yapılan bu çalışmanın bulgularının genellenmesi yanıltıcı olabileceğinden, daha geniş bir örneklemde tekrarlanması bu alandaki bir çok sorunun yanıtlanabileceğim düşündürmüştür. Enkoprezis tanısı alan çocuklarla yapılan çalışmalarda karıştırıcı etkenlerin çokluğu ve bunların çalışmanın sonuçlarının güvenilirliğini azalttığı dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Enkoprezis, psikometrik değerlendirme, monometri, kalın barsak boşalma zamanı