Diğer

ERGEN AYRIŞMA BİREYLEŞME ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

  • Sevda ASLAN
  • Mehmet GÜVEN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2009;16(3):123-128

Amaç:

Levine ve arkadaşları tarafından geliştirilen Ergen Ayrışma-Bireyleşme Ölçeği, 18-22 yaşları arasındaki geç ergenlerin ayrışma-bireyleşmelerini değerlendiren bir ölçektir. Bu çalışmada Ergen Ayrışma-Bireyleşme Ölçeği’nin 18-22 yaş geç ergenformunun ayrılık kaygısı, kısıtlanma kaygısı ve reddedilme beklentisi alt ölçeklerini Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışma 123 kız, 102 erkek olmak üzere toplam 225 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Test-tekrar test ve iç tutarlık analizleriyle ölçeğin güvenilirliği değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Çalışmada ölçeğin alt ölçeklerine ilişkin test-tekrar test güvenirlik katsayısı Reddedilme Beklentisi için .85, Ayrılık Kaygısı için .86, Kısıtlanma Kaygısı için .85 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt ölçeklerine ilişkin içtutarlık katsayıları ise; Reddedilme Beklentisi için .82, Ayrılık Kaygısı için .75 ve Kısıtlanma Kaygısı için .79’dur. Test-tekrar test ve iç tutarlık katsayıları, ölçeğin güvenilirliğinin yeterli olduğunu ortaya koymuştur.

Tartışma:

Uyarlama çalışmasında elde edilen bulgular, ölçeğin Türk üniversite öğrencilerinin ayrışma- bireyleşmelerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: ayrılık kaygısı, kısıtlanma kaygısı, reddedilme beklentisi.