Editörden

Ergen-Ebeveyn Çatışma Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Turk J Child Adolesc Ment Health 2016;23(3):201-210

Amaç:

Ergenlerin ebeveynleri ile ilişkileri onların ruhsal sağlıklarını etkilemektedir. Ergenler ile ebeveynleri arasında olumsuz ilişkilerin olduğunu ifade eden kavram çatışmadır. Ergenlerin ebeveynleri ile aralarındaki çatışmaları ölçebilecek araçlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ergenin öz bildirimine dayanan, ergen ile ebeveyni arasındaki çatışma düzeyini değerlendiren bir ölçek geliştirilmesi ve bu ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.

Yöntem:

Çalışma kesitsel desende gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 14-18 yaşları arasında (Ort=16.71; SS=1.65) yer alan lise öğrenimi gören 103 kız ve 189 erkek ergen yer almıştır. Veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin yanı sıra geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

Analiz sonuçlarına göre açıklanan varyansı %44.00, tek boyutlu, 12 maddeli olan Ergen-Ebeveyn Çatışma Ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı 0.88 bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam puan korelâsyonları, 0.63 ila 0.74 (p<0.01) arasında bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre RMSEA değeri 0.076 (p<0.01) bulunmuştur. Ölçek, Kısa Semptom Envanteri alt boyutları ile (korelasyon katsayıları 0.35 ila 0.43 (p<0.01) arasında değişmektedir) orta düzeyde ve pozitif yönde ilişkiler vermiştir.

Tartışma:

Sonuç olarak çalışmada ele alınan ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. İlerleyen süreçte bu ölçekle farklı değişkenlerle çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, ebeveyn, ergen, ölçek