Özgün Araştırma

Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632

 • Samet Ata
 • İsmihan Zeliha Artan

Gönderim Tarihi: 08.07.2020 Kabul Tarihi: 10.08.2020 Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(1):38-44

Amaç:

Ergen Prososyallik Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak ilgili alana ergenlerin prososyal eğilimlerini belirleyebilmek için yeni bir ölçme aracı kazandırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmanın ilk aşamasında 14 tanesi olumlu, 11 tanesi de ters kodlanacak şekilde yazılmış maddeler 12 alan uzmanı ile Davis tekniğiyle Kapsam Geçerlik Oranları belirlenmiştir. İkinci aşamada ise 247 ergen ile açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise 323 ergen ile doğrulayıcı faktör analizi yapılıp Cronbach Alpha ve Split Half yöntemleri ile çalışmanın güvenirliği incelenmiştir. Toplamda 570 veri ile ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmadan “İçsel Prososyal” ve “Dışsal Prososyal” olmak üzere iki faktörlü 20 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirliği. Yedi yüz doksan beş olarak bulgulanmıştır.

Sonuç:

Oluşturulan ölçeğin madde faktör yükleri ve ölçeğin güvenirlikleri istenilen düzeyde elde edilmiştir. Ölçekten alınan yüksek puan ergenin prososyal eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek 13 yaş ile 18 yaş arası ergenlere uygulanması uygundur.

Anahtar Kelimeler: Prososyal, ergenlik, ölçek geliştirme, çocuk gelişimi

Giriş

 Olumlu sosyal davranışlar olarak anılan prososyal davranışlar diğer insanlara faydalı olan bir davranışı gerçekleştirme olarak tanımlanabilmektedir. Pek çok araştırmacı bu süreçte empati mekanizmasının da gelişmesine vurgu yapmaktadır. Prososyal davranışlar bir başkasına gönüllü olarak fayda sağlamayı amaçlayan duygusal eylemleri de ifade etmektedir.1-4 Okul öncesi dönemde başlayan prososyal davranışlar, biyolojik değişimlerden biri olan yaşın artması ile birlikte artış gösterebilmektedir.5,6

Prososyal davranışlar yaşamın her döneminde kendini göstermekle birlikte yaşam dönemleri içerisinde farklılaşmaktadır. Örneğin; okul öncesi dönemde topluluk içerisinde yapılan prososyal davranışlar daha fazla görülürken yetişkinlik döneminde gizli yapılan prososyal davranışlar daha fazla görülmektedir ya da ergenlerin kendilerinden küçük çocuklara göre daha fazla prososyal davranış gerçekleştirdikleri görülmektedir.7-11

Prososyal davranışların doğasının birden fazla boyuta sahip olmasından dolayı boyutlarını tek tek incelemek zor olmaktadır. Prososyal davranışları temelde iki boyuta ayırmak gerekirse birini uluslararası literatürde ben merkezli yardım davranışları (endocentrism-içsel odaklı), diğerini ise uluslararası literatürde özgecil davranışlar olarak (exocentrism-dışsal odaklı) adlandırılabilmek mümkündür.12 Ben merkezli yani faydacı prososyal davranışlar diğer insanların eleştirilerinden kurtulmak ya da kişinin kendi üzüntüsünden kurtulması veya bu durumdan kendisine bir fayda sağlama eğilimi olarak tanımlanabilmektedir. Özgecil ya da başka birisine odaklı prososyal davranışlar ise kişinin doğrudan kendisi ile ilgili değildir; daha çok diğer insanlara dönük, pozitif duygulara, değerlere veya davranışlara odaklanmakta olduğu söylenmektedir.13

Ergenlik dönemi, çocukluk dönemi ile yetişkinlik dönemini bağlayan sosyal, fiziksel ve bireysel bir geçiş süreci14 olduğu için bu dönemdeki prososyal davranışların incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Çünkü alanyazın tarandığı zaman okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi prososyal davranışları ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen ergenlik dönemi prososyal davranışlarında eksiklik olduğu görülmektedir.10-15 Prososyal davranışların yaşam içerisindeki gelişimini anlamada ergenlik dönemi önemli bir yere sahiptir, çünkü bu dönemdeki bireylere sosyal davranış gerçekleştirmeleri için yeni fırsatlar sunulmaktadır.16 Bu sebeple ergenlik dönemindeki bireylerin sosyal eğilimlerini belirlemek onları doğru davranışlara doğru yönlendirebilmek için gerekmektedir. Ayrıca ergenlik dönemi prososyal davranışlarına ilişkin yalnızca bir ölçek uyarlama çalışmasına ulaşılmıştır.17 Yapılmış olan çalışmalarda ergenlerin prososyal davranışlarının belirlenmesinde yetersizlik görülmesi sebebiyle ergenlerin prososyal davranışlarına ilişkin yeni bir ölçüm aracına gereksinim duyulmuştur. Geliştirilen ölçek, ergenin prososyal davranışlarını sosyal çevresinde ya da gizli olarak gerçekleştirme eğiliminde olup olmayacağının; çevresine sosyal destek verip vermeyeceğinin ve prososyal davranışlarının değerlendirilebilmesi açısından önemlidir.

Bu bağlamda ergenlik dönemi prososyal davranışları hakkında bilgi toplayabilmek için güncel bir ölçeğin alana kazandırılması gerekmektedir. Verilen bu bilgiler doğrultusunda Ergenlerin prososyal eğilimlerini belirleyebilmek için Ergen Prososyallik Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak ilgili alana yeni bir ölçme aracı kazandırmak amaçlanmıştır.


Gereç ve Yöntem

Çalışma Grubu

Ölçek verileri 2019-2020 Güz ve Bahar yarıyılında lisede eğitim görmekte olan öğrencilerden toplanmıştır. Öğrencilerin Ağrı Merkez ilçede rastgele seçilen 5 farklı lise içerisinden her kademelerden rastgele seçilmiş bir sınıf ile yüz yüze toplanmıştır. Toplamda 624 kişiden veri toplanmıştır. Tablo 1’de öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okudukları lise türleri verilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Çalışmanın ilk aşamasında ilgili alanyazın incelenerek prososyal davranışlara ilişkin göstergelerin neler olabileceği hakkında bilgi toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında toplamda 30 soruluk madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundan 5 madde ilgili alan uzmanları tarafından atılmıştır ve 25 maddelik son form oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri oluşturulurken cevaplayan kişilerin “onaylama” eğilimlerinde denge sağlayabilmek amacıyla18 maddelerin 14 tanesi olumlu, 11 tanesi de ters kodlanacak şekilde yazılmış ve rastgele sıralanmıştır.

Kapsam geçerlik indeksini (KGİ) belirlemek için Davis Tekniği kullanılmıştır. Davis Tekniği uzman görüşlerini; (a) uygun, (b) madde hafifçe gözden geçirilmeli, (c) madde ciddi olarak gözden geçirilmeli ve (d) madde uygun değil şeklinde dörtlü derecelendirmektedir. Bu teknikte (a) ve (b) seçeneğini işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek, maddeye ilişkin kapsam geçerlik indeksi elde edilmektedir ve elde edilen değer 0,80 değeri ölçüt alınarak 0,80 üzerinde orana sahip olan maddeler kabul edilmektedir.19 Yapılan bu çalışmada KGİ için 12 alan uzmanına gönderilmiştir. Çalışma sonucunda 25 maddelik formun KGİ en düşüğü 0,83 en yükseği 1,00 olarak, ortalama 0,957 hesaplanmıştır ve atılan madde bulunmamaktadır.

İstatistiksel Analiz

Verilerin Toplanması ve Analizi

Oluşturulan 25 maddelik form 624 öğrenciye uygulanmıştır, fakat uç değerlerden dolayı 54 veri toplam veri setinden atılarak istatiksel analize uygun olabilecek 570 veri kullanılmıştır. Toplamda 570 veri ile ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Kılıç Çakmak ve ark.20 Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için farklı örneklem gruplarının kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca Doğan ve ark.21 örneklemin bölünmesi sonucunda ortaya çıkan grupların yeterli örneklem büyüklüğüne sahip olmasının sorun olmayacağını belirtmişlerdir. Bu sebeple çalışmadaki zamanlama ve finansal yetersizlikler nedeniyle örneklem grubu AFA (n1) ve DFA (n2) için rastgele 2 gruba bölünmüştür (n1=247; n2=323).


Bulgular

Açımlayıcı Faktör Analizi

Comrey’e22 göre 40’tan az madde içeren AFA için 200 bireylik örneklem büyüklüğü yeterlidir. Ayrıca literatürde uygulanan madde sayısının 5 ya da 10 katı örneklem sayısının yeterli olabileceğine dair de kaynaklar bulunmaktadır.23-25 Verilerin Açımlayıcı Faktör analizine uygunluğunu belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi Katsayısı ve Bartlett Küresellik Testi katsayıları incelenmiştir. KMO testinde bulunan değer 0,50’nin altında ise kabul edilemez, 0,50 zayıf, 0,60 orta, 0,70 iyi, 0,80 çok iyi ve 0,90 ise mükemmel olarak yorumlanmaktadır.26 Çalışmanın KMO ve Bartlett Küresellik Testi analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de verilen bulgulara göre örneklem büyüklüğünün faktörleşmeye “çok iyi” düzeyde uyum sağladığı söylenebilir ve Bartlett küresellik testinden de elde edilen ki-kare test istatistiği anlamlı düzeydedir (KMO=0,833, c2 =1911,558, p<0,01). Bu sebeple taslak ölçeğe ait verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Birbiriyle ilişkisi olan maddelerin birlikte bir faktör oluşturması ve faktörlerin daha kolay yorumlanabilmesi amacıyla dik döndürme yöntemlerinden olan Varimax tekniği seçilmiştir.

Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Taslak ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için 25 maddeye AFA uygulanmıştır ve korelasyon matrisleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda binişik olan, toplam açıklanan varyansı olumsuz yönde etkileyen ve madde faktör yük ağırlığı düşük olan 3, 4, 8, 16 ve 25 numaralı maddeler çıkartılarak yeniden yapılan faktör analizi sonucunda KMO=0,855, Bartlett Küresellik Testine göre de  c2 değeri 1714,939 (p<0,05) olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak 20 maddelik öz değeri 1’den büyük olan beş faktörlü bir yapı oluşmuştur. Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde Kaiser-Guttman ilkesi gereğince faktör sayısına karar verebilmek için öz değerin 1 olması yanında faktörlerin kuramsal olarak anlamlandırılabilmesinin de önemli bir ölçüt olduğu vurgulanmaktadır.27 Ayrıca faktörlerin öz değerleri incelendiğinde 2. faktör ile 3. faktörün hem toplam varyans hem de öz değerleri arasındaki fark fazla olduğu için yapı 2 faktörlü olarak sınırlandırılarak Varimax döndürme işlemi tekrarlanmıştır. Taslak ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrultusunda %43,295’lik bir oranla ve alt faktörlerle yer alan maddelerle uyuşan bir sonuç elde edilmiştir. Kline28 varyans oranının %40’ın üzerinde olmasının kabul edilebilir bir değer olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple elde edilen varyans oranları kabul edilebilir niteliktedir. Ölçeğe ait döndürme sonrası faktörler ve madde yük değerleri Tablo 3’te verilmiştir.

Varimax döndürme işleminden sonra elde edilen madde faktör yüklerinin 0,45 ya da daha yukarıda olması iyi bir ölçüt sayılmaktadır, fakat faktör yükleri 0,32’nin üzerinde olan maddelerin ölçekte kalmasının sorun olmadığı da belirtilmektedir.29,30 Ölçekte ise 1. faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri 0,409 ile 0,712 arasında değişmektedir ve Cronbach Alpha değeri 0,848 olarak elde edilmiştir. İkinci faktörde yer alan maddelerin faktör yükleri ise 0,402 ile 0,817 arasında değişmektedir ve Cronbach Alpha değeri 0,846 olarak elde edilmiştir.

Faktörlerin İsimlendirilmesi

Faktör içerisinde yer alan değişkenler ve maddeler belirlendikten sonra faktörlere isim verme işlemine geçilir.31 Faktörlere isim verilirken ihtiva ettiği anlamlar dikkate alınmaktadır.32 Bu sebeple maddelerin yer aldıkları faktörler ve yer aldıkları faktörlerin isimleri aşağıda verilmiştir.

Faktör 1

Madde 1, Madde 2, Madde 5, Madde 6, Madde 7, Madde 10, Madde 15, Madde 17, Madde 18, Madde 21 ve Madde 22 birinci faktör altında toplanmıştır. Bu maddeler incelendiği zaman başkaları odaklı davranışlar olduğu için “Dışsal Prososyal” isminin verilmesi uygun görülmüştür.

Faktör 2

Tamamı ters kodlanmış maddelerden oluşan Madde 9, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 14, Madde 19, Madde 20, Madde 23 ve Madde 24 ikinci faktör altında toplanmıştır. Bu maddeler incelendiği zaman bireysel odaklı maddeler olduğu için “İçsel Prososyal” isminin verilmesi uygun görülmüştür.

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Oluşturulan ölçeğin AFA sonucunda oluşan 2 faktörlü yapısına ait yapı geçerliliği ve uyum iyiliği indekslerini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Önerilen modifikasyonlar gerçekleştirilmeden önce elde edilen uyum indeksleri şöyledir: [c2/SD=2,279 (p=0,000); GFI=0,888; AGFI=0,860; RMSEA=0,063; RMR= 0,093; SRMR=0,0569; CFI=0,913; NFI=0,857; NNFI=0,903] şeklinde elde edilmiştir. Analiz sonucunda modifikasyon önerilerine bakıldığında M23 ve M9; M19 ve M12; M21 ve M18 maddeleri arasında 3 modifikasyon önerisi bulunmaktadır. Maddelerin kuramsal çerçevesi incelendiğinde maddeler arasında bir ilişkinin olabileceği sonucuna varılarak gerekli modifikasyon işlemleri yapılmıştır. Ölçeğe ait uygun model Şekil 1’de verilerek Tablo 4’te ölçeğin uyum indeksleri ve referans değerleri verilmiştir.

Güvenirliğe İlişkin Bulgular

Tablo 5’te Ergen Prososyallik Ölçeği'nin güvenirlikleri ve Cronbach Alpha Katsayıları incelendiğinde İçsel Prososyal alt boyutu için 0,859; Dışsal Prososyal alt boyutu için 0,882 ve toplam ölçek için 0,795 olarak bulgulanmıştır. Fraenkel ve ark.33 ve Büyüköztürk29 güvenirlik değerinin psikolojik bir test için yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu sebeple ölçeğin hem ayrı ayrı olan faktörleri hem de toplam kullanımı güvenilir düzeydedir.

Çalışmanın Kısıtlılıkları

Yapılan çalışma tek bir örneklem üzerinden yürütüldüğü için kısıtlılık oluşturmaktadır. Çalışmanın farklı örneklem boyutları ve grupları üzerinde sınanarak uygulanması ölçeğin geçerliliğini ve güvenirliğini artıracaktır.


Sonuç

Bu çalışma lise dönemindeki ergenlerin prososyal davranışlarındaki eğilimleri ölçmeye yönelik bir alana yeni bir ölçme aracı kazandırmak amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda araştırmacılar tarafından önce 30 maddelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. Sonrasında 25 maddelik form oluşturularak 12 alan uzmanına gönderilmiştir. Davis tekniği ile incelenen maddelerin Kapsam Geçerlik İndeks katsayıları hesaplanmıştır (KGİ=0,957) ve atılan madde olmamıştır. Maddeler rastgele sıra ile hazırlandıktan sonra ergenlere uygulanarak AFA ve DFA analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçekte 9 tanesi ters madde olmak üzere toplamda 20 madde ortaya çıkmıştır. Birinci faktöre “İçsel Prososyal”, ikinci faktöre ise “Dışsal Prososyal” ismi verilmiştir.

Ölçeğe açımlayıcı faktör uygulayabilmek için incelenen KMO katsayısı 0,833 olarak hesaplanmıştır ve Bartlett Küresellik Testi de anlamlı çıkmıştır. Ölçek iki faktörlü bir yapıda toplanacağı düşünülerek oluşturulduğu için ve kuramsal çerçevesinde de prososyal davranışların endocentrism (içsel odaklı) ve exocentrism (dışsal odaklı) olarak iki çeşitte olduğunun belirtilmesi12 dolayısıyla, ölçek iki faktörlü yapıda test edilmiştir. Faktör döndürme işleminde Varimax rotasyon tekniği kullanılmıştır. Ölçekte bulunan maddelerin faktör yükleri incelendiği zaman binişik olan maddeler ve toplam varyansı düşük olan maddeler (M3, M4, M8, M16 ve M25) ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 20 madde ile analize devam edilmiştir. Birinci faktörde 0,409 ile 0,712 arasında ikinci faktörde ise 0,02 ile 0,817 arasında değişmektedir. Tavşancıl26 çok faktörlü yapılarda faktör yüklerinin 0,40 üzerinde olmasının yeterli olduğunu belirtmektedir. AFA doğrultusunda ölçeğin 20 madde ile iki faktörde toplam açıkladığı varyans %43,295 olarak bulgulanmıştır. Çokluk ve ark.34 çok faktörlü desenlerde açıklanan toplam varyans %40-%60 arasında yer alıyorsa yeterli olduğunu belirtmektedirler.

AFA sonrasında doğrulayıcı faktör analizi yapılarak oluşturulan modelin veriler ile uyumlu olup olmadığını anlayabilmek için uyum indeksleri incelenmiştir. Yapılan incelemeden sonra M23 ve M9; M19 ve M12; M21 ve M18 maddeleri arasında 3 modifikasyon önerisi bulgulanmıştır. Gerekli modifikasyonlar yapıldıktan sonra uyum değerleri [c2/SD=2,279 (p=0,000); GFI=0,888; AGFI=0,860; RMSEA=0,063; RMR=0,093; SRMR=0,0569; CFI=0,913; NFI=0,857; NNFI=0,903] şeklinde elde edilmiştir. Bu oranlar incelendiğinde ise c2/SD oranı, RMSEA, AGFI, CFI ve NNFI değerlerinin iyi uyum; SRMR, GFI ve NFI değerlerinin ise kabul edilebilir uyum gösterdiği bulgulanmıştır.34,35

Son olarak ölçeğin güvenirlik değerleri incelenmiştir. Cronbach Alpha ve Split Half yöntemleri kullanılmıştır. Birinci faktörün güvenirlik değerleri Cronbach Alpha için 0,859 ve Split Half değerleri ise sırasıyla 0,747 ve 0,780; ikinci faktörün güvenirlik değerleri Cronbach Alpha için 0,882 ve Split Half değerleri ise sırasıyla 0,794 ve 0,785; toplam güvenirlik değerleri ise Cronbach Alpha için 0,795 ve Split Half değerleri ise sırasıyla 0,841 ve 0,856 olarak bulunmuştur. Bu değerler ışığında ölçeğin güvenilir bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.29,35

Sonuç olarak araştırma doğrultusunda geliştirilen Ergen Prososyallik Ölçeği; 5’li likert tipinde 9’u ters olmak üzere 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Kesinlikle Beni Tanımlamıyor (1), Beni Az Tanımlıyor (2), Kararsızım (3), Beni Tanımlıyor (4), Kesinlikle Beni Tanımlıyor (5)” şeklinde kodlanmaktadır. Ölçekteki ters madde kodlamaları yapıldıktan sonra ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100 en düşük puan ise 20’dir. Ölçekten alınan yüksek puan ergenin prososyal eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 13 yaş ile 18 yaş arası ergenlere uygulanması uygundur.

Davranış değerlendirmeleri gözlem, testler, derecelendirmeler, sosyometri ve ölçekler gibi birçok yöntemle mümkün olmaktadır.36-40 Prososyal ile ilgili ölçekler her zaman çok geçerli olmayabilir. Çünkü birey, bulunduğu toplum içerisinde kendisini olduğundan daha farklı göstermeye çalışabilmektedir. Bu sebeple prososyal ölçekleri başka ölçüm araçları ve yöntemleri ile beraber kullanıldığında etkisini artırmaktadır.41 Prososyal ölçekleri kullanıldıklarında prososyal ile ilişkili olabilecek diğer ölçme araçlarını beraberinde kullanmak prososyalin ölçülmesinin etkisini artırmaktadır. Ölçeğin son hali ekte verilmiştir (Ek-1).

Etik

Etik Kurul Onayı: Çalışma için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'nin 3, 9, 10, 11, 12 ve 13’e göre incelenmiş olup, yapılacak araştırmaya izin verilmesine mevcut oy birliğiyle karar verilmiştir (Sayı: E.8401).

Hasta Onayı: Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları

Konsept: S.A, İ.Z.A., Dizayn: S.A, İ.Z.A., Veri Toplama veya İşleme: S.A., Analiz veya Yorumlama: S.A, İ.Z.A., Literatür Arama: S.A., Yazan:, S.A, İ.Z.A.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


 1. Batson CD. These Things Called Empathy: Eight Related but Distinct Phenomena in The Social Neuroscience of Empathy, (Ed.) Decety J ve Ickes W. 2009; MIT Press: Cambridge.
 2. Decety J, Jackson PL. The functional architecture of human empathy. Behav Cogn Neurosci Rev. 2004;3:71-100. 
 3. Zahn-Waxler C, Radke-Yarrow M, Wagner E, Chapman M. Development of Concern for Others. Developmental Psychology. 1992;28:126-136.
 4. Eisenberg N. The Development of Prosocial Behavior. 1982; New York: Academic Press.
 5. Benenson JF, Pascoe J, Radmore N. Children’s Altruistic Behavior in the Dictator Game. Evolution and Human Behavior. 2007;28:168-175.
 6. Carlo G, Hausmann A, Christiansen S, Randall BA. Sociocognitive and Behavioral Correlates of a Measure of Prosocial Tendencies for Adolescents. The Journal of Early Adolescence. 2003;23:107-134.
 7. Ekin S. Lise Öğrencilerinin Müzikten Etkilenim Düzeyleriyle Prososyal Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2019; Hacettepe Üniversitesi: Ankara.
 8. Yurdu H. İyilik Hali İle Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2014;7:271-288.
 9. House BR, Silk JB, Henrich J, Barrett HC, Scelza BA, Boyette AH, Hewlett BS, McElreath R, Laurence S. Ontogeny of Prosocial Behavior Across Diverse Societies. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013;110:14586-14591.
 10. Eisenberg N, Cumberland A, Guthrie IK, Murphy BC, Shepard SA. Age Changes in Prosocial Responding and Moral Reasoning in Adolescence and Early Adulthood. J Res Adolesc. 2005;15:235-260.
 11. Fabes RA, Eisenberg N. Meta-analyses of Age and Sex Differences in Children’s and Adolescents’ Prosocial Behavior. Handbook of Child Psychology. 1998;3:1-29.
 12. Karylowski J. Doing Good to Feel Good v. Doing Good to Make Others Feel Good: Some Child-Rearing Antecedents. School Psychology International. 1982;3:149-156.
 13. Çalık T, Özbay Y, Özer A, Kurt T, Kandemir M. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalık Statülerinin Okul İklimi, Prososyal Davranışlar, Temel İhtiyaçlar ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2009;15:555-576.
 14. Blakemore S-J, Mills KL. Is Adolescence a Sensitive Period for Sociocultural Processing? Annual Review of Psychology. 2014;65:187-207.
 15. Carlo G, Randall BA. The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. 2002;31:31-44.
 16. Fabes RA, Carlo G, Kupanoff K, Laible D. Early Adolescence and Prosocial/Moral Behavior I: The Role of Individual Processes. The Journal of Early Adolescence. 1999;19:5-16.
 17. Kumru A, Carlo G, Edwards CP. Olumlu Sosyal Davranışlarin İlişkisel, Kültürel, Bilişsel ve Duyuşsal Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi. 2004;19:109-125.
 18. Tavşancıl E, Keser H. İnternete Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2001;34:45-60.
 19. Davis LL. Instrument Review: Getting the Most from a Panel of Experts. Applied Nursing Research. 1992;5:194-197.
 20. Kılıç Çakmak E, Çebi A, Kan A. Developing a “Social Presence Scale” for E-learning Environments. Educational Sciences: Theory & Practice. 2014;14:764-768.
 21. Doğan N, Soysal S, Karaman H. Aynı Örnekleme Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulanabilir Mi? (Ed.) Demirel S. Küreselleşen Dünyada Eğitim. 2017; Pegem Akademi: Ankara.
 22. Comrey AL. Factor-Analytic Methods of Scale Development in Personality and Clinical Psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1988;56:754-761.
 23. Field A. Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). 2005; London: SAGE Publication. 2005:619-680. 
 24. Nunnally JC. Psychometric Theory (3th ed.). 1994; New York: Tata McGraw-Hill Education.
 25. Gorsuch RL. Exploratory Factor Analysis, in Handbook of Multivariate Experimental Psychology, (Ed.) Nesselroade JR, Cattell RB. 1988;231-258.
 26. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 2002; Ankara: Nobel Yayınevi.
 27. Zwick WR, Velicer WF. Comparison of Five Rules for Determining the Number of Components to Retain. Psychological Bulletin. 1986;99:432-442.
 28. Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis. 1994; London: Routledge.
 29. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 2007; Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 30. Kline R.B. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 2015; New York: Guilford Publications.
 31. Karagöz Y, Kösterelioğlu İ. İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2008;21:81-98.
 32. Karagöz Y, Demir M, Günel Y. Araç Kasko Sigortası Yaptırırken Şirket Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;22:227-254.
 33. Fraenkel JR, Wallen NE, Hyun HH. How to Design and Evaluate Research in Education. 2012;1-710.
 34. Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları [5. baskı]. 2018;5:324.
 35. Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics (5th International ed.). 2006; Boston: Pearson Education Inc. 
 36. Yıldırım A, Şimşek H. Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). 2008; Ankara: Seçkin Yayıncılık: 427. 2008;10:446. 
 37. Bayhan P. Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme. 2017; Ankara: Hedef CS: 168.
 38. Çepni S. Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 2010; 5.baskı Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 39. Ebrinç S. Psikiyatrik Derecelendirme Ölçekleri ve Klinik Çalışmalarda Kullanımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2000;10:109-116.
 40. Tittle CR, Hill RJ. Attitude measurement and prediction of behavior: an evaluation of conditions and measurement techniques. Sociometry. 1967;30:199-213.
 41. Eisenberg N, Mussen PH. The Roots of Prosocial Behavior in Children. Cambridge Studies in Social and Emotional Development. 1989; Cambridge: Cambridge University Press.