Diğer

ERGENLER İÇİN ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME ÖLÇEĞİNİN (ERİSÇÖ) GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

  • Melek KALKAN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(3):131-138

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin romantik ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları çözme davranışlarını belirlemede kullanılacak bir ölçme aracını geliştirmek, geçerlik ve güvenilirliğini saptamaktır.

Yöntem:

Araştırmanın örneklemini lise 1 -3. sınıf öğrencileri arasından seçkisiz seçimle belirlenmiş 297 ergen oluşturmuştur.

Sonuçlar:

Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin yarıya bölme güvenilirlik katsayısı .85 bulunmuştur. Geçerlik için yapı geçerliğine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1 ’in üzerinde üç faktör elde edilmiştir. Bu faktörler fiziksel istismar, duygusal istismar ve soruna yönelme olarak isimlendirilmiştir.

Tartışma:

Bulgular, ölçeğin kabul edilebilir düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğunu ve ergen romantik ilişkilerinde sorun çözme davranışlarını belirlemede kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sorun çözme, istismar, ergen, aşk, güvenilirlik, geçerlik