Diğer

Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Cinsiyet, Yaş ve İçe Yönelim Türü Problem Davranışlar ile İlişkisi

  • Dilek ŞİRVANLI ÖZEN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(1):5-12

Amaç:

Cinsiyet, yaş ve içe yönelim türü problem davranış değişkenlerinin, akran zorbalığına maruz kalma boyutlarını yordamaya katkılarının olup olmadığının belirlenmesi.

Yöntem:

Örneklem, 6, 8 ve 10. sınıflarında öğrenim gören, 189’u kız ve 194’ü erkek olan 383 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplamak amacıyla, ‘Akran Zorbalığı Kurbanlarını Belirleme Ölçeği’, ‘Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği’ ve ‘Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin, Sürekli Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Zorbalığına maruz kalma tüm alt boyutlarının, içe yönelim türü problem davranışlarca anlamlı olarak yordandığı; cinsiyet değişkeninin de, “açık saldırı” ve “korkutma/sindirme” alt boyutlarında zorbalığa maruz kalmada yordayıcı güce sahip olduğu gözlenmiştir

Tartışma:

Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, cinsiyet, yaş, zorbalığına maruz kalma, içe yönelim türü problem davranışlar