Diğer

ERGENLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE GÜDÜLENME DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİ

  • Şahin KAPIKIRAN
  • Sevgi ÖZGÜNGÖR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2009;16(1):21-30

Amaç:

Ergenlerde sosyal destek, stres, depresyon ve yalnızlık duyguları gibi istenmedik durumların olumsuz etkilerine karşı koruyucu işlevinden ve öğrenci başarısına olan olumlu etkisinden dolayı önemli bir araştırma konusudur. Sosyal destek, özellikle rekabete dayalı sınırlı eğitim olanaklarına sahip günümüz gençliği için daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada çok boyutlu bir değişken olan sosyal desteğin aile, arkadaş ve özel insan alt boyutları ile cinsiyet, anne babanın eğitim düzeyi ve kardeş sayısının akademik güdülenme ve başarıyı yordama gücünün ve bu gücün devam edilen okul türüne göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

4 farklı lise türünden oluşan 386 lise öğrencisine Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği ’nin İçsel Hedef Düzenleme alt boyutu ve kişisel bilgi anketi uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Sonuçlar, akademik başarının en iyi yordayıcılarının okul türü, güdülenme, kardeş sayısı ve algılanan aile desteği (AAD), güdülenmenin yordayıcılarının ise bir önceki yılın akademik ortalaması, AAD ve annenin eğitim düzeyi olup bu ilişkilerin lise türüne göre farklılaştığını göstermiştir.

Tartışma:

Elde edilen bulgulara bağlı olarak, sosyal desteğin güdülenme ve akademik başarı üzerindeki etkileri bakımından önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, güdülenme, akademik başarı, ergen, lise.