Diğer

ERGENLİK DÖNEMİNDE KİMLİK VE BAĞLANMA İLİŞKİLERİ: KİMLİK STATÜLERİ VE BAĞLANMA STİLLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

  • Ümit MORSÜNBÜL
  • Bilgen TÜMEN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(1):25-31

Amaç:

Ergenlik, Erikson'un psikososyal gelişim kuramında kimlik yapılarının oluşturulduğu dönem olarak belirlenmiştir. Bağlanma kuramına göre bağlanma ve keşfetme davranışı birbiri ile bağlantılıdır. Kimlik oluşturma sürecinde de temel etkinlik bireyin keşfetme davranışını ortaya koymasıdır. Bu yönleri ile kimlik ve bağlanma birbiri ile yakından ilişkili görünmektedir. Bu çalışmanın amacı ergenlik döneminde kimlik statülerinin bağlanma stilleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelenmesidir.

Yöntem:

Çalışmanın araştırma grubunu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencileri olan 128 kız ve 73 erkek olmak üzere toplam 201 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada kimlik statülerini belirlemek amacı ile Benlik Kimliği Statüleri Ölçeği (BKSÖ) ve bağlanma stillerini belirlemek amacı ile de İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Çalışmanın sonuçlarına göre kimlik statüleri bağlanma stillerine göre farklılaşmaktadır. Başarılı kimlik statüsü dışında moratoryum, ipotekli ve dağınık kimlik statüleri boyutlarında bağlanma stilleri açısından anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Tartışma:

Çalışmanın sonuçları kuramsal bilgiler ve araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, kimlik statüleri, bağlanma stilleri