Diğer

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE İÇSEL-DIŞSAL DENETİM ODAĞI BOYUTLARI VE CİNSİYETE GÖRE MANTIKDIŞI İNANÇLAR

  • Asım ÇİVİTCİ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(1):3-12

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, erken ergenlik dönemindeki öğrencilerin içsel-dışsal denetim odağı boyutları ve cinsiyetlerine göre mantıkdışı inanç boyutlarındaki (başarı talebi, rahatlık talebi, saygı talebi) değişimi incelemektir.

Yöntem:

Araştırma, üç ilköğretim okulunun 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 348 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri, Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği ve Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde çift yönlü varyans analizi uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Araştırma bulgularına göre, denetim odağının aile ilişkileri, akran ilişkileri, batıl inanç ve kader boyutlarında rahatlık talebi; aile ilişkileri ve kader boyutlarında başarı talebi dıştan denetimli olan ergenlerde içten denetimli olanlardan anlamlı olarak daha yüksektir. Denetim odağının başarı boyutunda, başarı talebi ve saygı talebi içten denetimlilerde daha yüksek bulunmuştur. Denetim odağı boyutlarında genellikle erkeklerde başarı talebi ve rahatlık talebinin kızlardan daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Tartışma:

İçsel-dışsal denetim odağı boyutları ve cinsiyete göre ergenlerin mantıkdışı inanç puanlarında oluşan değişimler, gelişimsel ve kültürel etkenler açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mantıkdışı inançlar, denetim odağı, erken ergenlik