Diğer

Farklı Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Algısı, Duygusal-Davranışsal Sorunlar ve Ana-Baba Tutumları Açısından Karşılaştırılması

  • Nilüfer KESER
  • Emine Gül KAPÇI
  • Elif ODABAŞ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2012;19(2):57-68

Amaç:

Bu çalışmada obezite, diabet, gelişim geriliği, kardit ve astım tanısı alan çocuklarla kronik hastalığı olmayan çocukların duygusal-davranışsal sorunları, benlik algısı ve anne baba tutumları karşılaştırılmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya, Ankara ili, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinin çeşitli polikliniklerine başvuran ve obezite, diabet, gelişim geriliği, kardit ve astım tanısı olan 150 çocuk ile herhangi bir kronik hastalık tanısı almamış 50 çocuk katılmıştır. Çocukların %55.5’i kız (n=111), %44.5’i erkektir (n=89). Kız ve erkek çocukların yaş ortalaması sırasıyla 10.87 ± 1.42 ve 11.01 ± 1.53’tür. Araştırmada “Ana-Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği”, “Çocuklar İçin Benlik Algısı Profi li” ve “Güçler ve Güçlükler Anketi”nden yararlanılmıştır.

Sonuçlar:

Analizler duygusal ve davranışsal sorunlar, benlik algısı ve ana-baba tutumu açısından kronik hastalığı olan ve olmayan çocukların ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermiştir. Psiko-sosyal belirtiler açısından obezite tanısı alan çocukların diğer gruplara göre daha riskli oldukları, gelişim geriliği tanısı olan çocukların annelerinin ise daha otoriter ve izin verici ana-baba tutumları sergiledikleri bulunmuştur.

Tartışma:

Araştırma bulguları farklı kronik hastalığı olan çocuklarla çalışan alan uzmanlarının yararlanabileceği bilgiler doğrultusunda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, çocuk, ana-baba tutumu, benlik algısı, duygusal-davranışsal sorunlar