Diğer

ŞİDDETLİ DUYGUDURUM VE DAVRANIŞLARIN DÜZENSİZLİĞİ (ŞDDD): OLGU SUNUMU VE TARTIŞMA

  • F. Neslihan İnal Emiroğlu

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(1):25-30

Gelişimsel özellikler nedeni ile mani ve hipomani belirtileri erişkinler ve çocuklar arasında farklılaşabilir. Bu nedenle süreğen ve şiddetli ve çabuk öfkelenme ya da huzursuzluğu, aşırı hareketliliği ve anormal duygudurumu (genellikle üzüntü ve/ya da öfke) olan çocuklarda en uygun tanıyla ilgili belirgin bir anlaşmazlık mevcuttur. Bu alandaki araştırmacılar tarafından, fenotipler sistemi bu tanısal karmaşayı çözmek amaçlı öne sürülmüştür. Bu araştırmacılar herfenotipe ilişkin çocukların sistematik değerlendirilmesi ve uzunlamasına izlenebilmesi için “geniş” ve “dar" fenotipler tanımlamışlardır. Geniş fenotipi süreğen ve döngüsel hastalığı olup maninin işaret belirtilerini içermeyen, fakat daha dar fenotiplerin şiddetli çabuk öfkelenme ya da huzursuzluk ve aşırı uyanlmışlık belirtilerini paylaşan hastalar göstermektedir. Biz bu yazıda geniş fenotip tanı ölçütlerini karşılayan bir olgumuzun izlem sürecinin ve gelişim öyküsünün tartışılmasını amaçladık. Döngülerin varlığı ve belirtilerin özelliği çocukluk manisindeki fenotiplerin ayırımında kullanılabilir. Bu sistemin kullanılabilirliği ve güvenilirliği izleyen çalışmalarda test edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Şiddetli duygudurum ve davranışsal düzenleme bozukluğu