Diğer

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN ENÜREZİS NOKTURNA VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Osman ABALI
  • Metin ONUR
  • Kağan GÜRKAN
  • Ömer ÇELİK
  • Dilara Ümran TÜZÜN

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(2):49-53

Amaç:

Enürezis çocukluk çağında sık görülen bir bozukluktur. Bu bozukluğun sıklığı, adolesan dönemde azalmasına karşın belirtiler çocuğu ve ailesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada farklı okullardan ve farklı sosyoekonomik düzeylerden alınan ilköğretim çağı çocukları değerlendirilmiştir. Enürezis sıklığı ve sosyodemografik veriler karşılaştınlmıştır.

Yöntem:

Üç farklı sosyoekonomik düzeyden seçilen ilköğretim okullarında çalışma yürütülmüştür. Bu okullardan toplam 2998 öğrenci rastgele örneklem yöntemi ile çalışma kapsamına alınmıştır. Tüm öğrencilerin anne baba ve öğretmenleri sosyodemografik veri formu ve enürezis belirti listesini doldurmuşlardır.

Sonuçlar:

Örneklem grubunda yaş ortalaması 10.0±2.4 yıl (aralık:7-15) olarak bulunmuştur. Enürezis sıklığı %10.5 olarak saptanmıştır. Elde edilen verilere göre çocukların tuvalet kontrolü sağlama yaşları ortalama 32.8±1 7.3 ay olarak bulunmuştur.

Tartışma:

Enürezis sıklığını değerlendiren bu çalışmada örneklem grubunun farklı sosyoekonomik düzeylerden alınması önemli görülmektedir. Tuvalet alışkanlığı kazanma yaşının tespit edilmesi de ayrıca önemlidir. Bu çalışmanın enürezis ile ilgili yapılacak ileri çalışmalara zemin hazırlayacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: enüresis, okul çağı