Diğer

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI VE AKADEMİK BAŞARI

  • Aylin İlden Koçkar
  • Birim Günay Kılıç
  • Şahnur Şener

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(2):100-105

Amaç:

Sınav kaygısı akademik başarıyı etkilemektedir. Bazı araştırmalar kuruntu ve duyuşsallığm sınav kaygısında iki temel etken olduğunu göstermektedir Kuruntu; olumsuz beklentiler, kaygılar ve başarının sonuçlan ile ilgiliyken, duyuşsallık kaygının fizyolojik yönü ile ilgilidir. Kuruntunun, akademik başarının düşmesine neden olduğu belirtilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinde başarının sınav kaygısı ile ilişkisini belirlemektir.

Yöntem:

Örneklem grubu dört ve beşinci sınıf öğrencileri içeren 137 denekten oluşmuştur. Öğrencilere Sınav Kaygısı Envanter uygulanmıştır. Akademik başarının ölçütü olarak öğrencilerin bir önceki yıl elde ettikler genel not ortalaması alınmıştır.

Sonuç:

Akademik başarı varyansının % 3’ünün kuruntu ile açıklandığı belirlenmiştir Ayrı ayrı uygulanan regresyon analizleri sonucunda Toplam Sınav Kaygısı ve Kuruntunun herbirinin varyansının % 3’ünün akademik başarı ile açıklandığı belirlenmiştir. Sınav kaygısının duyuşsallık değişkeni ise korelasyon analizlerinde anlamlı bulunmadığı için bu değişkenle daha ileri istatistiksel analizler uygulanmamıştır.

Tartışma:

Sınav kaygısı yüksek olan çocukların başarılarının düştüğü belirlenmiştir. Sınav kaygısı yüksek olan çocukların değerlendirilerek tedaviye alınmasının başarı düzeylerini yükselteceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, kuruntu, duyuşsallık, akademik başarı