Diğer

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DURUMLARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

  • Gülden Uyanık Balat
  • Berrin Akman

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(1):3-12

Amaç:

Bu çalışmada amaç, lise öğrencilerinin cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve devam ettikleri sınıflarına göre psikolojik durumları arasındaki farklılıkları incelemektir.

Yöntem:

Araştırmaya, Ankara il merkezinde beş farklı ilçede yer alan beş resmi, iki özel liseden seçkisiz yöntemle seçilen 482 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan gençlere 11-18 yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Analizler sonucunda araştırma bulgularından bazıları şunlardır: 11-18 yaş Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği, Sorun Davranışlar bölümünde; Somatik Sorunlar, Anksiyete-Depresyon, Suça Yönelik Davranışlar, İçe Yönelim ve Toplam Problemde cinsiyetler arası fark önemli bulunmuştur. Sosyoekonomik düzeye göre, suça yönelik davranışlar alt testinde üst sosyoekonomik düzey lise öğrencileri alt ve orta sosyoekonomik düzey lise öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksek puan almışlardır. Gençlerin devam ettikleri sınıflarına göre, Sosyal İçe Dönüklük, Suça Yönelik Davranışlar, İçe Yönelim, Dışa Yönelim ve Toplam Problemde sınıflar arası fark önemli bulunmuştur.

Tartışma:

Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve sınıflarına göre ruhsal durumları arasında önemli farklar olduğu ve gençlerin bu sorunlarının irdelenmesi, tanılama ve sağaltım çalışmalarına önem verilmesi gerektiği görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, psikolojik durum, sosyodemografik özellikler