Diğer

MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE BELİRTİ DAĞILIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

  • İlker Erdoğan
  • Müge Tamar
  • Esin Erdoğan

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(3):144-154

Amaç:

Bu çalışmada majör depresif bozukluk (MDB) tanısı alan çocuk ve ergenlerde belirtilerin dağılımı, sıklığı ve şiddetinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Kliniğe başvuran, DSM IV tanı ölçütlerine göre MDB tanısı konulan ve Çocuk Depresyon Ölçeğinde (ÇDÖ) 19 ve üzeri puan alan 88 olgu (58 ergen, 30 çocuk) çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alman 88 olgunun her birine yan yapılandırılmış bir görüşme formu olan WASH-U-KSADS (Washington University at St. Louis- Kiddie and Young Adult Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia- Present State and Lifetime- 1996 for DSM IV, Aifektif Bozukluklar ve Şizofreni görüşme kılavuzu, okul çağı çocukları için) uygulanarak belirti dağılımı araştırılmıştır.

Bulgular:

Ergenlerde umutsuzluk karamsarlık, ilgi kaybı, anhedoni, sosyal içe çekilme, yorgunluk, özkıyım düşüncesi ve girişimi daha sık ve şiddetli iken çocuklarda ayrılık kaygısı daha sık ve şiddetli bulunmuştur. Bedensel yakınmalar, ağlama ve uyku bozuklukları genel olarak kızlarda daha sık rastlanmıştır. Ergen kızlarda, erkek ergenlere göre iştahsızlık ve özkıyım girişimi daha sık bulunmuştur.

Tartışma:

MDB`li çocuk ve ergenler arasında temel belirtiler değişmemekle birlikte yaşa ve cinsiyete göre göre sıklık ve şiddette önemli değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklerin bilinmesi çocuk ve ergen depresyonlarının tanınmasına ve sağaltım yaklaşımlarma yardımcı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Majör depresif bozukluk, çocuk, ergen, belirti