Diğer

MAJÖR DEPRESYON TANILI GENÇLERDE FLUOKSETİN TEDAVİSİNİN ENERJİ VE YORGUNLUK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA

  • Tezan BİLDİK
  • Müge TAMAR
  • Saniye KORKMAZ
  • Burcu ÖZBARAN
  • Serpil ERERMİŞ
  • Hande KESİKÇİ
  • Cahide AYDIN
  • Hakan COŞKUNOL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(3):106-116

Amaç:

Hemen hemen tüm depresif hastalar gün içinde yorgunluk ve enerji kaybından yakınmaktadırlar. Özellikle sedasyon böyle hastalarda önemli bir sorundur. Bu yüzden sedatff olmayan antidepresan seçimi göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle, bu çalışmada gençlerde depresyonla ilişkili enerji bozukluklarında fluoksetinin klinik etkinliğini geriye dönük olarak değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem:

13-18 yaş arasındaki 49 depresif gencin değerlendirilmesinde Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), HDDÖ Retardasyon faktörü, Genel Klinik İzlenim-Şiddet Ölçeği, Hasta Genel İzlenim-Şiddet Ölçeği, Görsel Analog Ölçeği ve Enerji ve Yorgunluk Alt Ölçeği kullanılmıştır. Hastalar tedavinin 4., 8. ve 12. haftasında değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

HDDÖ toplam puanlarında 12. haftada (8,82±5,87) başlangıca göre (23,05±5,43) anlamlı derecede azalma belirlenmiştir. HDDÖ Retardasyon faktör puanlan 12. haftada (3.86) başlangıca göre (1.37) anlamlı derecede azalmıştır. Benzer şekilde, Görsel Analog Ölçeği ve Enerji ve Yorgunluk Alt Ölçeği toplam puanlarında 12. haftada (6,9 ve 6.22, sırasıyla) başlangıca (2.09 ve 2.33, sırasıyla) göre anlamlı bir artış saptanmıştır. Lojistik regresyon analizinde başlangıçtaki depresyon şiddetinin etkisi kontrol edildikten sonra, HDDÖ Retardasyon faktöründeki çalışma ve etkinliklerle ilgili belirtilerdeki erken değişim ile son görüşmede remisyon ölçütünü karşılama (HDDÖ toplam puanının 8den küçük olması) anlamlı olarak ilişkilidir.

Tartışma:

Doğal desende ve geriye dönük olarak yapılan bu çalışmaya göre, fluoksetin tedavisi gören genç hastalar depresyon yanı sıra enerji ve yorgunluk belirtilerinde de belirgin bir düzelme yaşamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Antidepresan, fluoksetin, enerji kaybı, yorgunluk, majör depresyon, gençlik