Diğer

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUK ve ERGENLERDE AİLESEL ÖZELLİKLER*

  • Pınar Vural
  • Suna Taneli
  • Yeşim Taneli

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(3):172-177

Amaç:

Bu çalışmanın amacı çocukluk döneminde başlayan obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) ailesel özellikler ile birlikte ebeveynlerdeki semptomlarla çocuklardaki semptomların benzer olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem:

Çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran, OKB tanısı alan, 18 yaş ve altındaki 14 erkek ve 26 kız ile bunların anne, baba ve kardeşleri araştırmaya almmıştır.Gruplarm aldıkları psikiyatrik tanılar DSM IV tanı ölçütlerine göre konmuştur.

Bulgular:

Hastaların birinci derece akrabalarının %11'inde OKB saptanmıştır. Erkeklerin yaş ortalamaları 11.1± 3.3, kızların yaş ortalamaları 10.7 ± 3.5 yıl olarak bulunmuştur. Cinsiyetler açısından bakıldığında, kız ve erkekler arasında anne, baba ve kardeşlerinde OKB varlığı açısından anlamlı fark bulunmamış, hastaların hastalıklarının başlama yaşı ile anne, baba ve kardeşlerinde OKB olup olmaması arasında fark saptanmamıştır. Ancak, annede kirlilik-hastalık bulaşma, babada simetri-düzen obsesyonlarmm bulunmasının çocukta bu obsesyonlarm bulunmasıyla ilişkili olduğu görülmüştür.

Tartışma:

OKB tanısı alan olguların birinci derece akrabalarında OKB görülme sıklığı genel populasyonda beklenenden fazla bulunmuştur. Ayrıca çocuklardaki semptomların şekli, anne babada da bu semptomların olup olmamasından etkilenebilir. Bu bulguların, OKB tanısı alan çocuk ve ailelerinin izleminde yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: OKB, aile, çocuk