Diğer

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME

  • Şahbal ARAS
  • Burak BAYKARA

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(2):71-78

Amaç:

Bu yazıda çocuk psikiyatrisi uzmanlık eğitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS) sürecinin ve sınava dair geri bildirimlerin, ilgili literatürle birlikte tartışılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

NÖKS hazırlık aşamasında sınav uygulama gereçleri oluşturulmuş, sınav akışı planlamış ve standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. 2004-2005 eğitim yılında kliniğimizde bulunan iki farklı kıdemdeki toplam sekiz uzmanlık öğrencisi (UÖ) için NÖKS uygulaması gerçekleştirilmiştir. UÖ'lerin NÖKS notu, standardize hasta değerlendirme puanına ve 3 kişilik jüriden aldıkları puanların ortalamalarına dayanarak hesaplanmıştır. Öğretim üyeleri ve UÖ'lerin sınav sonrasında verdikleri sınavla ilgili geri bildirimler istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar:

Sınav sürecine ilişkin geri bildirimler karşılaştırıldığında UÖ'lerin NÖKS uygulamasını; “sınav öncesinde sürece ilişkin açıklamaların yeterliliği”, “standardize hasta ile görüşme için ayrılan süre' ve 'sınavın uygulama becerilerini değerlendirme düzeyi” alanlarında öğretim üyelerine göre anlamlı düzeyde yetersiz bulduğu saptanmıştır.

Tartışma:

NÖKS'ün mezuniyet sonrası çocuk psikiyatrisi eğitiminde kullanımı konusunda bir ilk deneyim oluşturan uygulamamız, az sayıda UÖ ile gerçekleştirilmesine karşın, hem bireysel, hem de kurumsal anlamda eğitim gereksinimlerini saptama olanağı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk psikiyatrisi, asistan eğitimi, performansa dayalı değerlendirme