Diğer

ÇOCUK VE ERGENLERDE PANİK BOZUKLUĞU TARTIŞMASINDA FARKLI BİR BOYUT: BİLGİ İŞLEME YAKLAŞIMI

  • Ilgın Gökler

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(2):83-91

Amaç:

Panik bozukluğu tanısının çocuk ve ergenlerde geçerliliği tartışmalı bir konudur. Bu gözden geçirme çalışmasının amacı, çocuk ve ergenlerde panik bozukluğuna yönelik tartışmaları bilgi işleme yaklaşımı temelinde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda panik bozukluğunu açıklamak üzere ortaya koyulmuş bilgi işleme modelleri tanıtılacak, bu bozuklukta ortaya çıkan bilgi işleme yanlılıklarına değinilecek ve bilgi işleme yaklaşımı bağlamında çocuk ve ergenlerde panik bozukluğu tartışılacaktır.

Yöntem:

Panik bozukluğunu bilgi işleme yaklaşımı çerçevesinde ele alan makaleler ile özgül olarak çocuk ve ergenlerde panik bozukluğunu bilgi işleme yaklaşımı bağlamında ele alan makaleler taranmıştır.

Sonuçlar:

Algı, dikkat ve bellek süreçlerinin ve bu süreçlerde oluşan yanlılıkların panik bozukluğunun gelişimi ve sürmesinde rol oynadığını destekleyen araştırma bulguları giderek artmaktadır. Çocuk ve ergenlerde panik atakları ve panik bozukluğuna ilişkin literatür incelendiğinde, karşılaşılan tablo karmaşık olmakla birlikte, panik bozukluğunun çocuklarda görüldüğüne yönelik son dönemlerde bir görüş birliğine doğru gidildiği anlaşılmaktadır.

Tartışma:

Literatür ışığında panik bozukluğunun, çocukluk ve ergenlik döneminde atlanan bir tanı olduğuna ya da bu çocuklara yanlış tanılar konulduğuna yönelik bir varsayımda bulunulabilir. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı'nın (DSM) panik bozukluğu ölçütleri çocuklar için yeniden uyarlanmalıdır. Yetişkinler için geçerli olan ölçütlerin çocuk ve ergenlere uygulanması durumunda yaşla birlikte değişen önemli gelişimsel etkilerin göz ardı edilmesi gibi bir sorun söz konusu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Panik bozukluğu, bilgi işleme, çocuk, ergen