Diğer

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE KETİAPİN KULLANIMI

  • Evrim Aktepe
  • Zeynep Göker
  • Sema Tanrıöver Kandil

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(1):37-42

Amaç:

Bu yazıda çocuk ve ergen psikiyatrisindeki ketiapin kullanımına ilişkin çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çocuk ve ergenlerde ketiapinin klinik kullanımı, etkinliği ve yan etkileri ile ilgili çalışmalar taranmıştır.

Sonuçlar:

Çocuk ve ergenlerde ketiapin Tourette sendromu, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk ve otizmin tedavisinde kullanılmıştır.

Tartışma:

Ketiapinin gençlerde iyi tolere edilebilmesi, yararlı etkilerinin olduğunun gösterilmesinden dolayı çocuk ve ergenlerde umut vaad eden ajan olduğu görülmektedir. Destekleyici bulgulara rağmen çalışmaların sayısı sınırlıdır, metodolojisinde sınırlılıklar vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, ketiapin.