Diğer

Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  • Berna ARİFOĞLU
  • Nalan ŞANLI RICHARD
  • Gülcem RAZI
  • Fatma ÖZ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(3):121-127

Amaç:

Bu araştırmanın amacı, Çocuklar İçin Boşanmaya Uyum Envanteri (ÇBUE) Türkçe formunun 9- 12 yaş aralığındaki anne-babası boşanmış çocuklarda kullanılmak üzere geçerlik ve güvenirliğini sınamaktır.

Yöntem:

Araştırmanın örneklemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yaşayan anne ve babası resmi olarak boşanmış, 9-12 yaş grubundaki 146 çocuktan oluşmaktadır. Envanterin Türkçe formunun faktör yapısı, ölçüt geçerliği, test tekrar test güvenirliği, iç tutarlığı çeşitli istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir

Bulgular:

Elde edilen sonuçlar, ÇBUE’nin anne- babası boşanmış çocuklarda boşanmaya uyumu ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Tartışma:

Bu araştırmanın bulguları ÇBUE’nin anne ve babası boşanan çocuklardaki risk faktörlerinin ve boşanmaya uyumun belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu envanterin kullanımı hem boşanmış aile çocuklarıyla yapılacak araştırmalara hem de bu alandaki danışmanlık programlarına yön vermesi açısından değer taşımaktadır. Ayrıca envanter, ailelere, danışmanlara, öğretmenlere ve bu konuda çalışan profesyonellere stresli bir dönem olan boşanma sürecinde çocuğun gereksinimlerini anlayabilmede bilgi sağlayıcı bir araç olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, uyum, çocuk, envanter.