Diğer

ÇOCUKLUK ÇAĞI ŞİZOFRENİSİNDE OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOMLAR: BİR OLGU SUNUMU

  • M. Kayhan BAHALI
  • Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU
  • Ayşe AVCI

Turk J Child Adolesc Ment Health 2007;14(1):33-37

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve şizofreni bilinen en eski psikiyatrik hastalıklardır. Şizofreni, OKB'u andıran bir şekilde başlayabilmekte ya da şizofrenik hastalarda obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar bulunabilmektedir. Her iki bozukluğun başlangıcının genellikle ergenlik döneminde olmasına rağmen şizofrenili ergen hastalarda OKB oranını değerlendiren çalışma ve olgu bildirilerinin sayısı çok azdır. Bu yazıda obsesif-kompulsif semptomlarla başlayan ve daha sonra işitsel ve görsel varsanıların eklenmesi ile çocukluk çağı şizofrenisi tanısı alan bir olguda çocukluk çağı şizofrenisi ile OKB'un birlikteliği (Şizo-obsesif bozukluk), iki bozukluğun ayırıcı tanısı ve tanı-tedavi açısından değerlendirme süreci tartışılacak, olgunun klinik seyri ile ilgili bilgi aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, şizo-obsesif bozukluk.