Diğer

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ergenlerdeki Flört Kaygısını Yordar Mı?

  • Melek KALKAN
  • Selda KARADENİZ ÖZBEK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):35-44

Amaç:

Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı örselenme yaşantılarının ergenlerdeki fl ört kaygısının yordayıcısı olup olmadığının incelenmesidir.

Yöntem:

Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversite’sinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 297 birinci sınıf öğrencisi (169 kız ve 128 erkek) katılmıştır. Kız öğrencilerin yaş ortalaması 18.46 (SS=1.03), erkek öğrencilerin yaş ortalaması ise 18.52 (SS=1.10)’dir. Araştırma verileri “Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği” ve “Flört Kaygısı Envanteri-Ergen Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde aşamalı çoklu regresyon analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bağımsız gruplar arası t-testi kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Pearson momentler çarpımı korelasyonu analiz sonuçları, fl ört kaygısı ile fi ziksel kötüye kullanım (r= .17, p<.01), duygusal kötüye kullanım (r= .26, p<.01) ve cinsel kötüye kullanım (r= .18, p<.01) arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Aşamalı çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise duygusal kötüye kullanım (R2= .066) fl ört kaygısının anlamlı bir yordayıcısıdır. T-testi sonuçları erkeklerin duygusal ve cinsel kötüye kullanım düzeylerinin kızlardan yüksek olduğunu göstermektedir.

Tartışma:

Bulgular, önleyici ve koruyucu sağlık ve psikolojik yardım hizmetlerine yönelik etkili çözümler üretilmesinde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı örselenme yaşantıları, fi ziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar, fl ört kaygısı