Diğer

ÇOCUKLUK MASTÜRBASYONU OLGULARININ DUYGUSAL VE DAVRANIŞ SORUNLARI İLE ANNELERİNİN TUTUM VE RUHSAL BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*

  • Tülin Yurtbay
  • Işık Görker

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(2):65-74

Amaç:

Çalışmanın amacı çocukluk mastürbasyonu olgularının duygusal ve davranış sorunları ile annelerinin tutumu ve ruhsal belirtileri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem:

Araştırmanın ör- neklemini, kliniğimize başvuran yaşlan 4 - 8 arasında olan 26 (16 kız +10 erkek) çocukluk mastur- basyonu olgusu ve anneleri, kontrol gruplan olarak yaşlan 4 - 7 arasında olan ve farklı psikiyatrik tanı alan 16 (8 kız, 8 erkek) çocuk ve anneleri ile psikiyatrik tanı almayan yaşları 5 - 8 arasında olan 21 (10 kız + 11 erkek) çocuk ve anneleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların duygusal ve davranış sorunlarını değerlendirmek için 4 - 18 yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇGDÖ), annelerinin psikolojik durumlarını değerlendirmek için Kısa Semptom Envanteri (KSE), çocuklarına olan tutumlarının değerlendirilmesinde de Aile Tutum Ölçeği (PARI) uygulanmıştır. Çocukların zekâ bölümlerinin saptanmasında Stanford Binet Zeka Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular:

Masturbasyon grubundaki çocukların düşünce sorunları, suça yönelik davranışlar, saldırgan davranışlar, cinsel sorunlar ve dışa yönelim alt ölçeklerinde her iki kontrol grubundaki çocuklardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Ayrıca ÇGDÖ puanları ile annelerin Kısa Semptom Envanteri (KSE) pozitif belirti toplamı puanı ve Aile Tutum Ölçeği (PARI) alt ölçekleri arasında anlamlı korelasyonlar bulunmuştur.

Tartışma:

Çalışmadan elde edilen veriler, örneklemin yeterli sayıda olmamasına karşın çocukluk masturbasyonu olgularında çocuğa verilen bakım dışında bedensel temasın ve duygusal desteğin de ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, masturbasyon, anne, tutum