Diğer

Okul Öncesı Dönemde Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Taraması: Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği

  • Feyza ÇORAPÇI
  • Nazan AKSAN
  • Duygu Arslan-YALÇIN
  • Bilge YAĞMURLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(2):63-74

Amaç:

Bu çalışmada, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem:

Yaşları 31 ve 73 (58 + 8.5) ay arasında olan 417 çocuk (221 erkek, 196 kız), anneleri ve anaokulu öğretmenleri çalışmaya katılmıştır. Öğretmenler, SYDD- 30 ve duygu düzenleme ölçeklerini, anneler ise davranış sorunları ve duygu düzenleme ölçeklerini doldurmuşlardır. Doğrudan gözlem yöntemiyle 130 çocuktan kendini denetleme becerisi verisi toplanmıştır.

Sonuç:

İç tutarlılık ve test-tekrar test katsayıları, ölçeğin güvenirliğini desteklemiştir. Özgün ölçeğin üç faktörlü yapısı, Kızgınlık-Saldırganlık, Sosyal Yetkinlik ve Anksiyete-İçedönüklük temel boyutları olarak Türk örneklemi üzerinde de ortaya konmuştur. Toplam 204 erkek ve 183 kız çocuğu, erken çocukluk (42- 59 ay) ve okul öncesi (60-73 ay) dönem gruplarına ayrılmıştır. Alt ölçeklerin ortalama değerleri ve yüzdelikleri her yaş ve cinsiyet grubu için hesaplanarak SYDD-30 normlarının belirlenmesi için bir ön çalışma yapılmıştır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, davranış sorun belirtileri, duygu düzenleme ve kendini denetleme becerileri ile SYDD-30 alt ölçekleri arasında bulunan anlamlı ilişkiler ölçeğin geçerliğini desteklemiştir.

Tartışma:

Araştırmanın bulguları, risk altındaki çocukları erken yaşta belirleyip önleyici müdahelelere yönlendirmek için SYDD-30’un kısa ancak kapsamlı, geçerli ve güvenilir bir tarama ölçeği olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, okul öncesi dönem, davranış sorunları, sosyal yetkinlik, psikometrik değerlendirme, tarama.