Özgün Araştırma

Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması

  • Seda UĞRAŞ
  • Çiğdem KOŞE DEMİRAY
  • Tuba MUTLUER
  • Murat COŞKUN

Gönderim Tarihi: 22.09.2017 Kabul Tarihi: 23.11.2017 Turk J Child Adolesc Ment Health 2018;25(1):63-76

Amaç:

Araştırmanın amacı, orijinal adı The Preschool Anxiety Scale olan Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete Ölçeğini geçerli ve güvenilir bir şekilde Türkçe’ye uyarlamaktır.

Yöntem:

Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinin farklı ilçelerinden 4 özel anaokulu ve 3 devlet anaokulunun toplamda 311 erkek ve kız öğrencileri oluşturmuştur. Ölçek beşli likert seçeneği olan 29 maddeden oluşmaktadır.

Sonuçlar:

Uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin 4 faktörlü bir yapı gösterdiği gözlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla “Toplumsal anksiyete”, “Yaygın anksiyete”, “Ayrılık anksiyetesi” ve “Özgül fobi”dir. Güvenirlik çalışmalarında ise iç tutarlık katsayıları tüm ölçek için .93 ve alt ölçeklerden toplumsal anksiyete bozukluğu için .84, yaygın anksiyete bozukluğu için .81, ayrılık anksiyetesi bozukluğu için .73 ve özgül fobi için .82’dir. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 3 ay ara ile 1 ve 1’e yakın (r≤1) bulunmuştur.

Tartışma:

Çalışmada yer alan bulgular, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir şekilde okul öncesi çocukların anksiyete seviyelerini ölçebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, doğrulayıcı faktör analizi, okul öncesi, çocuk, geçerlik, güvenirlik.