Diğer

OTİZMDE NÖRONAL GÖRÜŞLER

  • Özgür Yorbık
  • Adnan Cansever
  • Teoman Söhmen

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(2):118-127

Amaç:

Çeşitli kanıtlar otistik bozukluğun etiyolojisinde gelişimsel sürecin önemli olabileceğini desteklemektedir. Bu yazının amacı, nörogelişimsel süreç ve otistik bozuklukta bu sürecin sonucunda oluşabilecek nöropatolojik bulguları gözden geçirmektir.

Yöntem:

Bu derlemede, otistik bozukluk, nöronal göç, sinaptik budanma ve programlı hücre ölümüyle ilgili seçilmis yazı ve kitaplar gözden geçirildi ve sonuçları özetlendi.

Sonuç:

Otizmin meydana gelmesinde bir çok merkezi sinir sistemi bölgesi düşünülmüşse de, bozukluğun nörobiyolojik temeli bilinmemektedir. Otizmde, merkezi sinir sistemi araştırmaları, bozukluğun özgül bir beyin bölgesi tutulumundan çok, nöronal bağlantı bozukluğu olduğu izlenimini vermektedir. Nöropatoloji, nörobiyoloji, biyokimya, uyku, yapısal ve fonksiyonel nörogörüntüleme calışmaları, anormal nöronal göçün, sinaptik budanmanın ve programlı hücre ölümünün otistik bozukluğun etyolojisinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Tartışma:

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda yöntemsel güçlükler ve otizmin heterojenitesi nedeniyle sorunlar vardır. Otistik bozuklukta, yaşamın erken dönemlerindeki nöronal göç, sinaptik budanma ve programlı hücre ölümünde olası bozukluğu doğrulayacak izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Otistik bozukluk, nöronal göç, programlı hücre ölümü, sinaptik budanma