Diğer

Pandas Okb Hastalarında Ailesel Kollajen Doku Hastalığı ve Serum Otoantikor Düzeyleri

  • Gonca Gül ÇELİK
  • Didem ARSLAN TAŞ
  • Ayşegül Yolga TAHİROĞLU
  • Eren ERKEN
  • Perihan ÇAM
  • Ayşe AVCI
  • Gülşah SEYDAOĞLU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2012;19(1):25-33

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (PANDAS) ilişkili çocukluk çağı Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olgularında Anti nükleer Antikor (ANA) pozitifliğinin ve ailesel Kollajen Doku Hastalıkları (KDH) öyküsü sıklığının araştırılmasıdır.

Yöntem:

OKB tanısı ile izlenen hastalara Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli – Türkçe (ÇDŞG-ŞY-T). Hastaların serum Anti Streptolysin O (ASO), C Reactive Protein (CRP) ve Anti nükleer Antikor (ANA) düzeyleri ölçüldü.

Sonuçlar:

Bu çalışmada 52 (%57.1) PANDAS, 19 (%20.9) non-PANDAS ve 20 (%22) PANDAS-varyant olmak üzere toplam 91 OKB olgusu yer almıştır. Ailesel KDH öyküsü 34 (%37.4) idi. Bunların 18’i (%52.9) birinci derece, 16’sı (%47.1) ikinci derece yakınları idi. 7 olgu ile Romatoid Artrit (RA) (%20.5) en sık bildirilen KDH idi. Hastalık alt grupları karşılaştırıldığında PANDAS olanlarda 15 (%28,8) ile ANA pozitifliği anlamlı düzeyde fazlaydı (p=.90)

Tartışma:

Bu çalışma PANDAS ve ailesel KDH arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışmalardan biri olması nedeniyle önemlidir. PANDAS OKB’ nin Kollajen Doku Hastalığı ile ilişkisini araştıran genetik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: PANDAS, OKB, Kollajen Doku Hastalığı, Anti Nükleer Antikor.