Diğer

Öğrenme Bozukluklarında Ebeveyn Kabulü/Reddi ile İçselleştirme ve Dışsallaştırma Sorunlarının İncelenmesi

  • Petek BATUM
  • Ferhunde ÖKTEM

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(1):5-19

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Öğrenme Bozukluğu (ÖB) olan çocukların, ÖB olmayan yaşıtlarından ebeveyn reddine ilişkin algıları ve davranış sorunları açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bir diğer amaç, ÖB ile eş tanılı olarak görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) gruplar arası görülen farklara bir etkisi olup olmadığını değerlendirmektir.

Yöntem:

Öğrenme Bozukluğu tanısı almış 7-11 yaşları arasındaki 53 çocuk (n=27 sadece ÖB tanılı, n=26 ÖB+DEHB tanılı) yaş, cinsiyet, anne-baba eğitimi ve mesleği açısından eşleştirişmiş 57 çocukla karşılaştırılmıştır. Araştırmada incelenen değişkenleri ölçmek amacıyla katılımcılara Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği, Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Listesi ve Ebeveyn Kabül/Red ölçeği uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Genel olarak bulgular, ÖB grubundaki çocukların karşılaştırma grubundaki çocuklara göre ebeveynleri tarafından daha çok reddedildiklerini ve daha fazla içselleştirme ve dışsallaştırma davranış sorunları gösterdiklerini ortaya koymuştur. Çocuk algılarına bakıldığında, iki grup arasında anne reddi algılarının benzer olduğu, diğer taraftan ÖB grubundaki çocukların karşılaştırma grubuna göre daha fazla baba reddi algıladıkları bulunmuştur. Eş tanılı DEHB’nin etkisini incelemek amacıyla sadece ÖB tanılı, ÖB+DEHB tanılı ve karşılaştırma grubundaki çocuklar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma grubundaki çocuklarda hem ÖB hem de ÖB+DEHB gruplarına göre daha az ebeveyn reddi görülmüştür. ÖB ve ÖB+DEHB gruplarında ebeveyn reddi açısından anlamlı bir fark yoktur. ÖB+DEHB grubundaki çocukların sadece ÖB tanılı ve karşılaştırma grubundaki çocuklara göre daha çok davranış sorunu gösterdikleri bulunmuştur. Sadece ÖB tanılı çocuklar karşılaştırma grubundaki çocuklardan daha fazla içselleştirme sorunu gösterirken iki grup arasında dışsallaştırma sorunlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tartışma:

Çalışmanın bulguları, öğrenme bozukluklarında ebeveyn reddinin önemli bir rol oynadığına ve bu sebeple, ebeveynlerin de tedavi planında yer alması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme bozuklukları, ebeveyn kabulü-reddi, içselleştirme ve dışsallaştırma sorunları.