Diğer

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN ÖZ KAVRAM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  • Yaşare Aktaş Arnas

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(1):2-10

Amaç:

Bu çalışmada, sokakta çalışan çocukların öz kavramları incelenmiştir.

Yöntem:

Çalışmanın ömeklenimi Adana sokaklarında çalışan 66 ve çalışmayan 66 olmak üzere, 9-16 yaş grubundaki 132 çocuk oluşturmaktadır. Her iki gruptaki çocukların öz kavramlarını belirlemek amacıyla Piers-Har- ris'in Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği (Piers-Harris Children's Self-Concept Scale) kullanılmıştır.

Bulgular:

Analizler sonucunda, sokakta çalışan çocukların öz kavramı puan ortalamalarının sokakta çalışmayan çocuklardan daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca mutluluk-doyum ve davranış alt ölçek puanlan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken; kaygı, popularite, fiziksel görünüm ve okul durumu alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Tartışma:

Sokakta çalışan çocukların benlik tasarım puan ortalamalarının sokakta çalışmayan çocuklardan daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum çocuğun sokakta çalışıyor olmasından kaynaklanabilir. Bu bulgular daha önceki araştırma bulgulan ile de paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: sokak çocukları, sokağın çocukları, evsiz çocuklar, öz-kavramı