Diğer

STROOP TESTİ TBAG FORMU NUN 6-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA STANDARDİZASYON ÇALIŞMASI*

  • Birim Günay Kılıç
  • Aylin İlden Koçkar
  • Metehan Irak
  • Şahnur Şener
  • Sirel Karakaş

Turk J Child Adolesc Ment Health 2002;9(2):86-99

Amaç:

Çalışmanın amacı Stroop Testi TBAG Formu’nun 6-11 yaş grubu denekler üzerinde norm değerlerini belirlemek, testin test-tekrar test yöntemiyle güvenirlik çalışmasını yapmak, testin ölçtüğü bilişsel özelliklerin (ketleme ve dikkat) gelişimini değerlendirmek ve bu gelişime yaş/smıf ve cinsiyet değişkenlerinin etkisini belirlemektir

Yöntem:

Çalışmanın örneklemini 72-132 ay (6-11 yaş) arası 1.5. sınıfta okuyan 402 denek oluşturmuş, denekler yaş/smıf ve cinsiyetin düzeylerine dengeli olarak dağılmıştır. Birinci sınıf 72-84 ay, 2. sınıf 85-96 ay, 3. sınıf 97-108 ay, 4. sınıf 109-120 ay ve 5. sınıf 121-132 ay aralığında yer alan öğrencilerden oluşmuştur.

Bulgular:

Stroop Testi TBAG Formu tamamlama süresi puanları için 92 denekten test-tekrar test tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayıları incelendiğinde güvenirlik katsayılarının .63 ile .81 arasında değiştiği ve tüm katsayıların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Stroop Testi TBAG Formu’nun uygulanmasından elde edilen süre puanlan güvenilir bulunmuş ve analizler bu puanlar üzerinden yürütülmüştür. Bölüm 4 ve 5 tamamlama süreleri puanlarında ise cinsiyet temel etkisi anlamlı bulunmuştur. Yaş/smıf x cinsiyet ortak etkisinde Stroop Testi TBAG Formu Bölüm 3 süre puanlarında anlamlı fark bulunmuştur.

Tartışma:

Araştırmanın bulguları yaş/smıf artışına paralel olarak tüm süre puanlarının kısaldığını ve bu etkinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili yazın bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stroop Testi TBAG Formu, dikkat, ketleme