Diğer

Suça Karışmış Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi

  • Özlem ŞİRELİ
  • Zeynep ESENKAYA
  • Hülya YAYLALI
  • Çağatay UĞUR
  • Nagihan SADAY DUMAN
  • Betül GÜL
  • Merve GÜNAY
  • Hilal Tuğba KILIÇ
  • C. Kağan GÜRKAN
  • Birim GÜNAY KILIÇ

Turk J Child Adolesc Ment Health 2014;21(2):131-138

Amaç:

Bu çalışmada suça karışmış ergenlerin sosyodemografi k özellikleri ve psikiyatrik tanılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na 2008-2011 yılları arasında adli değerlendirme için başvuran 19 ergenin dosya bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Sonuçlar:

Olguların yaşları 13 ile 17 yaş arasında olup çoğunluğu erkek ergenler oluşturuyordu. Karıştığı iddia edilen suçun niteliği daha çok cinsel istismardı. En sık saptanan psikiyatrik hastalık Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu idi. Olgularda çoğunluğunda Mental Retardasyon olduğu saptandı.

Tartışma:

Ergenleri suça iten faktörler arasında psikopatoloji varlığı da önemli bir risk etmeni olabilir. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti sunmak adına suça karışan çocuk ve ergenlerin adli sürecin her aşamasında rehabilitasyonları, takipleri ve ruhsal tedavilerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, suç, psikiyatrik tanı.