Diğer

Suça Sürüklenen Çocukların Suç ve Tanı Dağılımlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma

  • Öznur BİLAÇ
  • Birsen ŞENTÜRK PİLAN
  • Zahide ORHON
  • Alper BAYRAK

Turk J Child Adolesc Ment Health 2014;21(2):115-122

Amaç:

Bu çalışmada adli rapor düzenlenmesi amacıyla adli makamlarca yönlendirilen olguların suç türü, suç yaşı, eşlik eden psikiyatrik tanı ve düzenlenen rapor sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Birimi’ne Mart 2012- Haziran 2013 tarihleri arasında adli makamlar tarafından rapor düzenlenmek üzere başvurmaları sağlanan 721 adli olgunun hastane kayıtları geriye dönük olarak incelenerek, suça sürüklenen 111 olgunun adli rapor ve dosyaları değerlendirilmiştir.

Sonuçlar:

111 olgunun yaş aralığı 12-18 (15±1.5) arasındaydı, 16’sı (%14,4) kız, 95’i (% 85,6) erkekti. Olguların yapılan psikiyatrik değerlendirmesinde 61’inde (%55) davranım bozukluğu (DB) ve 16’sında (%14,4) mental retardasyon (MR) saptandı. Suça karıştığı iddia edilen olguların işlenen suç tipleri arasında ise ilk sırada hırsızlık (%43,2) yer almaktaydı.

Tartışma:

Suça sürüklenen çocukların çoğunluğunun erkek çocuk ve ergenler olduğu belirlenmiştir. Literatürde de erkek çocuk ve ergenlerde saldırgan davranışların ve suça sürüklenmenin daha sık olduğu bildirilmektedir. Suça sürüklenen çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluk sıklığı yüksek bulunurken, en sık görülen ruhsal bozukluk olarak DB saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda hırsızlık gibi mala yönelik suçların daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Çalışmamızda da benzer şekilde suça sürüklenen çocuk ve ergenlerde en sık rastlanan suçun hırsızlık olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, suçlu, adli