Diğer

SUÇA YÖNELEN VE YÖNELMEYEN ERGENLERİN STRES BELİRTİLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ÖRÜNTÜLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

  • Ebru Basut
  • Gülsen Erden

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(2):48-55

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, suç girişimi olan ve olmayan ergenlerin stres belirtilerinin ve stresle başa çıkma örüntülerinin belirlenmesidir.

Yöntem:

Çalışmaya suça yönelen 60 ergen ile Çıraklık Eğitim Merkezlerinden herhangi bir suç yaşantısı olmayan 60 ergen katılmıştır. Çalışmaya katılan ergenlere Stres Belirti Listesi, Stresle Başa Çıkma Yolları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Elde edilen verilere varyans analizi uygulanmıştır.

Bulgular:

İstatistik: analiz sonucunda, suça yönelen ergenlerin stres belirtilerini daha yüksek düzeyde bildirdiği ve etkili başa çıkma örüntülerini daha az kullandıkları belirlenmiştir.

Tartışma:

Araştırma sonucunda çocuk suçluluğunu önleme ve suçlu çocukların yeniden toplumsallaştırılması sürecinde etkili başa çıkma örüntülerinin edindirilmesinin önemli bir uygulama olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma, çocuk suçluluğu, ergenlik, stres