Diğer

SUÇA YÖNLENDİRİLEN VE YÖNLENDİRİLMEYEN ÇOCUKLARIN AİLE İLİŞKİLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  • M. Yüksel ERDOĞDU

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(3):106-114

Amaç:

Bu araştırmanın temel amacı; suça yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş çocukların aile ilişkileri ile saldırganlık davranışlarının karşılaştırılmasıdır. Bu temel amaç çerçevesinde suça yönlendirilmiş çocuklarla suça yönlendirilmemiş çocukların aile ilişkileri ile saldırganlık davranışları karşılaştırılarak çocuğu suça iten nedenler ortaya konulmuştur.

Yöntem:

Araştırmanın evreni Diyarbakır ilindeki 12-16 yaş çocuklarıdır. Araştırmada Diyarbakır 75.Yıl Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezine gelen suça yönlendirilmiş 12-16 yaş 50 çocuk ile, suça yönlendirilmemiş 12-16 yaş arasındaki 50 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuk bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada çocukların saldırganlık davranışlarını ve Aile İlişkilerini ortaya koymak için Saldırganlık Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Suça yönlendirilmiş çocuklarla, suça yönlendirilmemiş çocukların saldırganlık ve aile ilişkileri açısından gruplara göre anlamlı farklılıklar vardır. Suça yönlendirilmiş çocuklar, suça yönlendirilmemiş çocuklara göre saldırganlık ölçeğinden daha yüksek puanlar almışlardır. Suça yönlendirilmiş çocukların, suça yönlendirilmemiş çocuklara göre aile ilişkileri daha sağlıksızdır.

Tartışma:

Çocukları suça iten nedenler sağlıklı olarak ortaya konulmadığı sürece bu çocukları topluma kazandırma ve sağlıklı bir kişilik gelişimlerini sağlamada yapılacak çalışmalar amacına ulaşamaz. Araştırma bulgularına genel olarak bakıldığında suça yönlendirilmiş çocukların, suça yönlendirilmemiş çocuklara göre daha saldırgan davranışlara eğilimlidir ve aile ilişkileri daha sağlıksızdır.

Anahtar Kelimeler: Suç, saldırganlık, aile ilişkileri.