Diğer

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TANISI OLAN ÇOCUKLARDA İLAÇ KULLANIM ÖRÜNTÜSÜ

  • H. Tuna ULAY
  • S. Ebru ÇENGEL KÜLTÜR

Turk J Child Adolesc Ment Health 2006;13(3):117-123

Amaç:

Yaygın gelişimsel bozuklukların (YGB) etiyolojisine özgü ilaç tedavisi bilinmemektedir. Bununla birlikte YGB’lerde sosyal çekilme, aşırı hareketlilik, zarar verici davranışlar, yineleyici davranışlar gibi yakınmaların eşlik ettiği durumlarda ve YGB belirtilerinin tedavisinde %25-50 oranında ilaç tedavisi uygulandığı bilinmektedir. Bu çalışmada, bir çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde YGB tanısı konan çocuklarda ilaç kullanım örüntüsünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

2004-2005 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'nda YGB tanısı konarak değerlendirilen çocukların (s=97) dosyalan ilaç kullanım bilgileri açısından geriye dönük olarak incelenmiştir.

Stonuçlar:

YGB olan çocukların %41,2'sine (s=40) ilaç tedavisi önerildiği belirlenmiştir. İlaç kullanan çocuklarda en sık eşlik eden psikiyatrik belirtinin %28,9 (s=28) oranıyla aşın hareketlilik olduğu görülmüştür. YGB olan çocuklarda kullanılan psikotrop ilaçlar arasında en sık (s=33; %34,0) atipik antipsikotiklerin olduğu belirlenmiştir. İlaç kullanan çocukların yaş ortalamasının ilaç kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (t= 2,573, sd= 71,33; p < 0,05).

Tartışma:

Bu çalışmada yazından belirtilen uygulamalardan farklı olarak, YGB olan çocuklarda eşlik eden psikiyatrik belirtilerin tedavisinde antidepresan gruptan ilaçların kullanımının yaygın olmadığı görülmüştür. Bu durumun çalışma grubuna YGB tandı yetişkin hastaların dahû olmaması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Gelecekte YGB'lere eşlik eden psikiyatrik belirtiler ve tedavi seçeneklerine yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: yaygın gelişimsel bozukluk, ilaç, tedavi